Уписи


КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и прегледот на слободни места за вториот уписен рок за учебната 2016/2017 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот и на веб страната на Економскиот факултет, во делот Студирање - Уписи.

 

 

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

18 и 19.08.2016

05.09.2016

15.09.2016

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

23.08.2016

06.09.2016

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

25.08.2016

09.09.2016

 

Запишување на кандидатите

29 и 30.08.2016

13 и 14.09.2016

16.09.2016

 

 

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОР УПИСЕН РОК

Финан. менаџм.

Сметков.
и ревизија

Менаџмент

Надвор. трговија

Економија

Маркетинг

Е-Бизнис

Диспер.
 
Велес

Диспер.
Тетово

Државна квота

 

 

 

25

16

 

 

15

18

Кофинансирање

 

1

1

5

5

4

1

5

5

Вонредни

3

4

5

5

5

5

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за пријавување - 05 септември, од 830-1530 часот

Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава во iKnow системот. Бројот којшто автоматски го добил од системот за електронско пријавување (iKnow) треба да се внесе во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

 

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 1. пријава за запишување на УКИМ (образец А1)  и уплата од 50,00 ден административна такса
 2. електронска пријава (од Iknow)
 3. оригинални свидетелства од сите класови
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 
 5. извод од матичната книга на родените (оригинал)
 6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение- оригинал)
 7. потврда за уплатa на 300 денари на жиро-сметката на факултетот (за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата)

Назив на примачот: Буџет на РМ - Економски факултет – Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

Приходна шифра: 723013

Програма 41

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти поднесуваат, покрај горенаведените документи и образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Унив.„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје)

 

Забелешка:
Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

При пријавувањето, (во iknow системот или во просториите на Економскиот факултет) се пополнуваат:

 • Изјава за согласност за користење на личните податоци
 • Изјава за согласност за кофинансирање
 • Изјава за согласност на неподигање на документите во рок од 3 месеци
 • Изјава за припадност на заедниците