Правила на студирање


Правилата на студирање на високообразовните институции во Република Македонија се содржани во Законот за високо образование, Статутот на УКИМ и во Правилникот за критериумите и условите за запишување и студирање на прв и втор циклус на студии.

Истите се согласно принципите на академското и етичко напредување на студентите, како и поставеноста и угледот на универзитетите во Р. Македонија.