Внатрешни организациони единици


За вршење на својата дејност, факултетот може да основа внатрешни организациони единици.
На факултетот се основани следните организациони единици:

 

Катедри
На Факултетот се формирани следните катедри:

 

Катедра за е-бизнис

Раководител на катедра

проф. д-р Калина Треневска Благоева  

Секретар на катедра

Асист. д-р Ангела Кузманова

Останати членови

проф. д-р Вера Наумовска

проф. д-р Сашо Јосимовски

проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

доц. д-р Мартин Михајлов

асист. м-р Мијалче Санта

асист. м-р Марина Белшоска

асист. м-р Димитар Јовевски

 

Катедра за економија

Раководител на катедра

академик д-р Гоце Петрески

Секретар на катедра

Секретар: доц. д-р Борче Треновски

Останати членови

академик д-р Таки Фити

проф. д-р Ристо Христов

проф. д-р Трајко Славески

проф. д-р Наталија Николовска

проф. д-р Љубомир Кекеновски

проф. д-р Пеце Недановски

проф. д-р Сашо Ќосев

проф. д-р Владимир Филиповски

доц. д-р Предраг Трпески

доц. д-р Даниела Мамучевска

асист. м-р Билјана Ташевска

 

Катедра за маркетинг

Раководител на катедра

Проф. д-р Снежана Ристевска Јовановска

Секретар на катедра

Секретар: асист. д-р Николина Паламидовска

Останати членови

проф. д-р Анита Циунова Шулеска

доц. д-р Ежени Брзовска

асист. м-р Марија Гришин

 

Катедра за математика и статистика

Раководител на катедра

проф. д-р Славе Ристески

Секретар на катедра

асист. м-р Марија Трпкова Несторовска

Останати членови

проф. д-р Драге Јанев

проф. д-р Гордана Билбиловска

проф. д-р Весна Буцевска

доц. д-р Драган Тевдовски

 

Катедра за менаџмент

Раководител на катедра

проф. д-р Бобек Шуклев

Секретар на катедра

Секретар: доц. д-р Стојан Дебарлиев

Останати членови

проф. д-р Методија Несторовски

проф. д-р Благоја Ѓорѓијовски

проф. д-р Љубомир Дракулевски

проф. д-р Благородна Тодосиовска

проф. д-р Сашо Арсов

проф. д-р Кирил Постолов

доц. д-р Леонид Наков

доц. д-р Љупчо Ефтимов

асист. д-р Виолета Цветкоска

асист. д-р Александар Наумоски

асист. м-р Никола Левков

 

Катедра за надворешна трговија

Раководител на катедра

проф. д-р Ирена Кикеркова

Секретар на катедра

доц. д-р Катерина Тошевска Трпчевска

Останати членови

проф. д-р Љубица Костовска

проф. д-р Билјана Секуловска Габер

доц. д-р Ѓорѓи Гоцков

Асист. м-р Ангела Кузманова

 

Катедра за сметководство и ревизија

Раководител на катедра

проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска

Секретар на катедра

доц. д-р Атанаско Атанасовски

Останати членови

проф. д-р Љубиша Јаневски

проф. д-р Зоран Миновски

доц. д-р Марина Трпеска

 

Катедра за финансиски менаџмент

Раководител на катедра

проф. д-р Михаил Петковски

Секретар на катедра

асист. м-р Кирил Јовановски

Останати членови

проф. д-р Горан Петрески

проф. д-р Владимир Филиповски

проф. д-р Сашо Арсов

доц. д-р Ѓорѓи Гоцков

асист. д-р Елена Наумовска

асист. м-р Сузана Макрешанска

 

 

 

Aдминистрација

Секретар

Име и Презиме

Телефонски број

Е - адреса

Душко Костадинов

3 286 825

dusko@eccf.ukim.edu.mk

 

 

Одделение за правни, кадрови и општи работи

Име и Презиме

Телефонски број

Е - адреса

м-р Сена Бајро
Самостоен референт за правни работи

3 286 823

sena@eccf.ukim.edu.mk

м-р Маријана Секуловска
- Коресподент -

3 286 835

marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk

Лидија Попоска
- Технички секретар -

3 286 812

lidija@eccf.ukim.edu.mk

Станимирка Тасевска
- Референт за -- научноистаржувачка дејност -

3 286 824

stanimirka@eccf.ukim.edu.mk

Гордана Мартиновска
- Архивар -

3 286 830

gorde@eccf.ukim.edu.mk

Мери Лазаревска
- Дактилограф -

3 286 824

meri@eccf.ukim.edu.mk

 

 

Одделение за материјално и финансиско работење

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

д-р Силвана Колева
- Раководител -

3 286 827

 

Љубе Јовановски
- Сметководител -

3 286 932

 

Валентина Митрова
- Благајник -

3 286 826

 

Анета Михаиловска
- Домаќин -

3 286 850

 

 

Оддление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
- Раководител -

3 286 831

 valentina@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
- Референт -

3 286 924

 anetav@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
- Референт -

3 286 922

viki@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
- Референт -

3 286 923

 ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчевска
- Референт -

3 286 925

 sonjat@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Божиновска
- Референт -

3 286 829

violeta@eccf.ukim.edu.mk

 

Одделение за информациски системи

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

 

3 286 800

contact@eccf.ukim.edu.mk

 

Библиотека

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Јордана Драгоманова
- Раководител -

3 286 908

jordana@eccf.ukim.edu.mk

Снежана Василевска
- Книжничар -

3 286 889

snezanav@eccf.ukim.edu.mk

Дивна Симјановска
- Книжничар -

3 286 926

divna@eccf.ukim.edu.mk

 

  • Технички кадар

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Новица Пешевски
- Одржувач на објект -

3 286 853

 

Срѓан Трендафиловиќ
- Курир -

3 286 850

 

Здравко Јанковиќ
- Чувар -

3 286 894

 

Атанас Груевски
- Чувар -

3 286 894

 

Макфире Бислим

3 286 895

 

Цветанка Мишиќ

3 286 895

 

Даниела Патрова

3 286 895

 

Сузана Столевска

3 286 895

 

Сузана Ковачевска

3 286 895

 

Билјана Богеска

3 286 895

 

Јадранка Велковска

3 286 895

 

Нина Нуцеска

3 286 895

 

Јасмина Милкиќ Петреска

3 286 895