Јавни набавки


  • Јавни набавки во тек

- Едногодишна сукцесивна набавка на клима уреди

- Едногодишна сукцесивна набавка на телевизори

- Едногодишно користење на хотелски услуги

  • Завршени јавни набавки

- Едногодишно сукцесивно користење на услуги од професионален хор

- Едногодишна сукцесивна набавка на дрвени футроли за дипломи

- Едногодишно сукцесивно изнајмување на аудио опрема за озвучување и видео проекциона опрема

- Едногодишна сукцесивна набавка на ситен канцелариски материјал

- Едногодишно сукцесивно користење на лекторски услуги на македонски и англиски јазик

- Едногодишна сукцесивна набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци

- Едногодишна сукцесивна набавка на ламинат и гумена облога

- Едногодишна сукцесивна набавка на опрема за тековно одржување на зградата на Економскиот факултет - Скопје

- Едногодишно сукцесивно користење на тишлерски услуги

- Едногодишно сукцесивно одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација

- Едногодишно користење на телекомуникациски услуги од фиксната телефонија

- Едногодишно користење на услуги од Агенција за привремени вработувања

- Едногодишно сукцесивно користење на услуги за чистење на тоги, чаршафи и завеси

- Едногодишно сукцесивно користење на молерско-гипсарски услуги

- Едногодишно користење на угостителски услуги

- Едногодишна сукцесивна набавка на информативни гравирани плочки

- Едногодишно одржување на фотокопирите во сопственост на Договорниот орган

- Едногодишно одржување на видео надзорот кој го користо Договорниот орган

- Набавка на лиценци за електронски пристап до законската регулатива на РМ

- Едногодишно одржување на централниот систем за ладење и одржување на клима уреди

- Едногодишно користење на услуги за укоричување на актите на Договорниот орган

- Едногодишна сукцесивна набавка на опрема за тековно одржување и сервисирање на компјутерската опрема за потребите на Договорниот орган

- Набавка на едногодишни лиценци за компјутерски оперативен систем

- Едногодишно одржување и надградба на веб порталот и апликативниот модул на електронската библиотека

- Набавка на мрежен уред за скенирање на податоци

- Набавка на скенер со автоматско повлекување на листови

- Едногодишно одржување на парно инсталацијата

- Едногодишно одржување на телефонската централа

- Едногодишно користење на телекомуникациски услуги во мобилната телефонија

- Едногодишна сукцесивна набавка на канцелариски цвеќиња и садници

- Користење на услуги за симултан превод и закуп на опрема за симултан превод

- Набавка на стручна литература

- Едногодишна сукцесивна набавка на компјутери и печатачи

- Едногодишно користење на услуги од авторска агенција