Деканат


Деканот на Факултетот ги извршува следните функции:

  • го застапува и претставува Економскиот факултет;
  • го организира и управува работењето на Факултетот;
  • ги предлага и спроведува развојната стратегија и деловната политика;
  • ги извршува одлуките на Наставно-научниот совет

На Деканот на Факултетот, во неговата работа, му помагаат три продекани:

  • продекан за настава,
  • продекан за финансии и
  • продекан за меѓународна соработка

 

 

Љубомир Дракулевскипроф. д-р Љубомир Дракулевски, редовен професор
Декан
е-пошта: dekan@eccf.ukim.edu.mk
Сашо Јосимовскипроф. д-р Сашо Јосимовски, редовен професор
Продекан за финансии
е-пошта: prodekanfin@eccf.ukim.edu.mk
Предраг Трпескипроф. д-р Предраг Трпески, вонреден професор
Продекан за настава
е-пошта: prodekannas@eccf.ukim.edu.mk
    проф. д-р Весна Буцевска, редовен професор
    Продекан за наука и меѓународна соработка
    е-пошта: prodekanint@eccf.ukim.edu.mk