Деканат


вд Декан на факултетот

 

Сашо ЈосимовскиСашо Јосимовски

проф. д-р Сашо Јосимовски, редовен професор
вд Декан
е-пошта: dekan@eccf.ukim.edu.mk   sasojos@eccf.ukim.edu.mk
 

 

 

 

 

Деканот на Факултетот ги извршува следните функции:

  • го застапува и претставува Економскиот факултет;
  • го организира и управува работењето на Факултетот;
  • ги предлага и спроведува развојната стратегија и деловната политика;
  • ги извршува одлуките на Наставно-научниот совет

На Деканот на Факултетот, во неговата работа, му помагаат три продекани:

  • продекан за настава,
  • продекан за финансии и
  • продекан за меѓународна соработка

 

 

 

име на деканпроф. д-р , редовен професор
Декан
е-пошта: dekan@eccf.ukim.edu.mk
име на продеканпроф. д-р , редовен професор
Продекан за финансии
е-пошта: prodekanfin@eccf.ukim.edu.mk
име на продеканпроф. д-р , вонреден професор
Продекан за настава
е-пошта: prodekannas@eccf.ukim.edu.mk
    проф. д-р , редовен професор
    Продекан за наука и меѓународна соработка
    е-пошта: prodekanint@eccf.ukim.edu.mk