Заверка на летен семестар, 2016/2017 - Прв и Втор циклус студии


Заверка на летен семестар, 2016/2017 - Прв и Втор циклус студии

ПРВ ЦИКЛУС:        29.5 -8.6.2017 год.   (од 11,00-14,00 ч)

Потребни документи:

  1. Образец за заверка на семестар
  2. уплата од 50,00 ден. административна такса

Заверката на семестарот ке биде согласно распоредот по години:

Прва година од 29 и 30.05.2017

Втора година на 31.5. и 1.6.2017

Трета година од 5 и 6.6.2017

Четврта година 7 и 8.6.2017

Студенти на дисперзираните паралелки – 9.6.2017

Напомена: Студентите да се придржуваат до предвидените рокови, бидејки по изминот на истите заверката е со надомест за задоцнета заверка

 

ВТОР ЦИКЛУС:      29.5 - 8.6.2017 год.   (од 12,00-14,00 ч) во Службата за втор циклус на студии,

 

Потребни документи за Заверка на летен семестар се:

- образец  за заверка на  семестар 

- уплата од  50,00 денари за таксена марка

Студентите запишани  во учебната 2016/2017 год. на студиумот на МБА Менаџмент  задолжително треба да направат заверка на летен и on-line упис на зимски семестар)   да го запишат семестарот  и да ги изберат предметите од зимскиот  семестар.

Најавување: https://www.iknow.ukim.mk

  • со e-mail адресата со која Ве препознава iKnow системот и
  • лозинка со која се пријавувавте и до сега во iKnow системот.

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува  надомест за не навремена заверка/упис на семестар

Заверката и Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата

Потребни документи за Упис на втор семестар за студентите од  МБА Менаџмент образец за запишување  на втор  семестар  (на кој ќе ги напишете задолжителните или изборни предмети од втор  семестар-истите предмети ги запишувате и на наредната страна на индексот) со уплата од  50,00 денари за таксена марка и

уплата од 500 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка, уплатени на жиро сметка на Економски факултет-Скопје.

Сметка                                               100000000063095

Сметка на буџетски корисник           1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма            723019               41

Во Повикување на број-задолжување од левата страна на уплатата се потполнува

723019 / 8 за  МБА-Менаџмент

  

 

 


25.05.2017 прочитано: 7617