Прв циклус на студии: Упис на зимски семестар 2017/2018


УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР:

  1. Задолжителен on-line упис на предмети од зимски семестар од 25.8 -14.09.2017 (до 24:00ч)
  • За студентите запишани пред учебната 2012/2013 на следната адресаwww.ukim.edu.mk/student
  • За студентите запишани во и после 2012/2013 на www.iknow.ukim.edu.mk

 

  1. Упис на зимскиот семестар НА ШАЛТЕР - ВО ИНДЕКС ке се одвива од 01-15.09.2017, од 10,30-14,00ч, согласно следниот распоред:

ВТОРА ГОДИНА – 1, 4 и 5.9.2017

ТРЕТА ГОДИНА – 6, 7, 11 и 12.9.2017

ЧЕТВРТА ГОДИНА – 12, 13, 14 и 15.9.2017

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремен упис на семестар

Уписот е не комплетен без поднесување на потребните документи во службата

Потребни документи:

1. Образец за упис на семестар и уплата од 50,00 ден за административна такса (во книжарата на факултетот)

2.Потврда за уплата на 50/100/200 евра (прва рата од партиципација согласно бројот на запишани предмети/ кредити) во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723012

- Програма 41.

Студентите запишани во категоријата деца без родители, задолжително треба да достават потврда од Агенцијата за вработување дека се невработени.

 

3. Потврда за уплата на 1100 денари (прва рата) за: тетратки, шифрарници за писмен испит, книжен фонд, штети, студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

3а. Кандидатите кои запишуваат семестар на дисперзираните студии во Велес поднесуваат Потврда за уплата на 500 денари (прва рата) за: штети, тетратки, шифрарници за писмен испит, - на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

 

4. Потврда за уплата на 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

- жиро сметка 160010368978818,

- депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

- повикување на број 723012,

- програма 41

- цел на дознака  ИКСА за Економски факултет

 

5. Потврда за уплата од 200 денари (факултативно)  за Студентски парламент на Економски факултет, Скопје, на следната жиро сметка:

- Назив на примачот: Студентски парламент на Економски факултет, Скопје

- Банка на примачот: Комерцијална банка, Скопје

- Сметка: 300000001372004

6. Потврда за реализирана пракса

 

 

 


22.08.2017 прочитано: 19455