Прв циклус студии: Трет уписен рок, учебна 2017/2018


Прв циклус студии: Трет уписен рок, учебна 2017/2018 - слободни места

Слободни места за ТРЕТ уписен рок 2017/2018

Финан менаџмент

Сметков и ревизија

Менаџмент

Надвор трговија

Економија

Маркетинг

Е-Бизнис

Државна квота

 -

 -

 -

 

 

-

 

 -

 -

Кофинансирање

-

41

 

51

 

69

 

68

 

34

 

36

 

Вонредни-квота

6

10

 

7

 

8

 

7

 

8

 

10

 

 
 

15 септември, од 830-1530 часот

 

 

НАСТАН

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

15.09.2017

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

 

Запишување на кандидатите

18.09.2017

 

 

Документи за пријавување – 15 септември, од 830-1530 часот во канцеларијата за втор циклус

Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава во iKnow системотБројот којшто автоматски го добил од системот за електронско пријавување (iKnow) треба да се внесе во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Забелешка:
Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби и да ги заверат на нотар.

 

 

При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1.    пријава за запишување на УКИМ (образец А1)  и уплата од 50,00 ден административна такса

2.    електронска пријава (од Iknow)

3.    оригинални свидетелства од сите класови

4.    документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 

5.    извод од матичната книга на родените (оригинал)

6.    доказ за државјанство на РМ (уверение или решение- оригинал)

7.    потврда за уплатa на 300 денари на жиро-сметката на факултетот (за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата)

Назив на примачот: Буџет на РМ - Економски факултетСкопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

Приходна шифра: 723013

Програма 41

 

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти поднесуваат, покрај горенаведените документи и образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Унив.„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје)

 

При пријавувањето, (во iknow системот или во просториите на Економскиот факултет) се пополнуваат:

·         Изјава за согласност за користење на личните податоци

·         Изјава за согласност за кофинансирање

·         Изјава за согласност на неподигање на документите во рок од 3 месеци

·         Изјава за припадност на заедниците

 

 


14.09.2017 прочитано: 682