Втор циклус студии: ЗАПИШУВАЊЕ на новите студенти во академската 2017/2018 година


Резултати од уписи во втор циклус прв уписен рок 2017/18

Запишувањето на новопримените студенти на втор циклус студии ке се одвива на 16 и 17 Октомври 2017 година од 10,30 до 15,00 часот во Канцеларијата за Втор циклус на студии

Потребни документи :

- Индекс - се добива на денот на уписот (потполнета првата страна и на  втората страна запишани задолжителните и изборни предмети од првиот семестар)

-две слики

-образец за запишување семестар со уплата од 50,00 денари  административна такса (со пополнети задолжителни и изборни предмети од првиот семестар) (во Книжарата на Економски факултет)

-статистички образец ШВ.80А (во книжарата на Економски факултет)

-договор за студирање

-уплата од 1000 евра за двата семестра или 500 евра за еден семестар во денарска противредност по среден курс на Народна банка уплатени на жиро сметка на Економски факултет-Скопје

 

Уплатата се врши на Образец ПП  50

 

Во делот за ПРИМАЧ се  запишува:

Назив на примачот                               Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                               НБРМ

Сметка                                                    100000000063095

Сметка на буџетски корисник           1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма            723019               41

 

Во Повикување на број-задолжување од левата страна на уплатата се потполнува

 

723019 / 1 за  Сметководство и ревизија

723019 / 2 за  Европски студии

723019 / 4 за   Маркетинг

723019 / 6 за  Монетарна економија,финансии и банкарство

723019 / 8 за  МБА-Менаџмент

723019 / 9 за  Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за  Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за  Управување во јавен сектор

723019 / 12 за  СМЕБЕ

723019 / 13 за   Е-бизнис менаџмент

723019/ 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

 

Во цел на дознака

Името на студиумот и целта на уплатата


13.10.2017 прочитано: 1193