Важно: Дополнителен испитен термин, Јунска сесија, 2018, прв циклус студии


ИЗВЕСТУВАЊЕ

26.06.2018 се определува за дополнителен испитен термин за полагање на испити по предмети од прв циклус студии во рамките на Јунската испитна сесија, 2018.  

ПРЕДМЕТ

ЧАС

ПРОСТОРИЈА

ЕРП системи  

Основи на дигитална економија  

Статистика за бизнис и економија   

Анализа на временски серии  

Демографија   

Аграрна политика   

Економска статистика   

8,30

 

 

 

 

 

 

А4

 

 

 

 

 

 

Маркетинг на услужни дејности    

Основи на маркетинг   

Стратегиски маркетинг    

Однесување на потрошувачи    

Маркетинг истражување    

Односи со јавноста   

8,30

 

 

 

 

 

читална

 

 

 

 

 

Анализа на финансиски извештаи    

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации    

Меѓународно финансиско известување   

Сметководство на јавниот сектор    

Финансиски менаџмент   

Меѓународен финансиски менаџмент   

Менаџмент на ризик    

9,00

 

 

 

 

 

 

А1

 

 

 

 

 

 

Бизнис логистика   

Е-бизнис дистрибутивни канали   

 

Промоција    

Маркетинг менаџмент    

Основи на е-бизнис     

Организација на податоци во претпријатие    

Системска анализа на е-бизнис    

Економика на внатрешна трговија    

Управување со производот     

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

П1

 

 

 

 

 

 

 

 

Државна регулација   

Макроекономија     

Економски системи и глобализација    

Вовед во економија на животна средина / Еколошки менаџмент   

Применета економија    

Развој на економска мисла   

Европски економски интеграции    

Единствен пазар на ЕУ    

Меѓународни организации и интеграции   

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

А3

 

 

 

 

 

 

 

 

Економетрија      

9,00

смебе

Економија на инвестиции    

Инвестиционен менаџмент    

Економија на јавниот сектор    

Индустриска политика    

Социологија    

Економски развој    

Интернет маркетинг    

Методи на продажба     

9,00

 

 

 

 

 

 

 

П5

 

 

 

 

 

 

 

Економика на претпријатие     

Производен менаџмент    

Теорија на организација    

Деловно планирање    

Корпоративно управување    

Маркетинг политика на цени     

Микроекономија     

Меѓународен маркетинг     

11,30

 

 

 

 

 

 

 

П3

 

 

 

 

 

 

 

Интерна ревизија     

Ревизија    

11,30

 

П1

 

Основи на сметководство    

Сметководство на трошоци     

Управувачко сметководство    

11,30

 

 

П5

 

 

Јавни финансии   

Меѓународни финасии    

Финансиски пазари и институции    

Локални финансии     

Банкарство   

Фискален и монетарен систем на ЕУ    

11,30

 

 

 

 

 

А3

 

 

 

 

 

Основи на менаџмент    

Менаџмент на промени    

Меѓународен менаџмент    

Стратегиски менаџмент     

Организациско однесување   

Менаџмент на мал бизнис   

11,30

 

 

 

 

 

А1

 

 

 

 

 

Математика за економисти   

Осигурување    

Математички методи    

Наука за менаџмент    

Корпоративно финансиско известување     

Финансиско сметководство     

Сметководствени контролни системи    

11,30

 

 

 

 

 

 

читална

 

 

 

 

 

 

Меѓународна економија     

Надворешна трговија   

Меѓународни трговски трансакции   

Мултилатерална трговска регулатива    

Мултилатерален трговски систем    

11,30

 

 

 

 

П8

 

 

 

 

Основи на економијата     

Претприемништво    

Управување со системите    

Хартии од вредност и портфолио менаџмент     

Регионална економија     

11,30

 

 

 

 

А4

 

 

 

 

Планирање и развој на веб    

Менаџмент на е-бизнис    

Е-бизнис апликации во виртуелно окружување    

Менаџмент на перформанси    

Менаџмент на човечки ресурси     

Небанкарски финансиски институции   

Општествено богатство и национални сметки    

Сметководствени информациони системи    

Банкарски менаџмент     

Монетарна економија     

Трговско право     

14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловно комуницирање    

Теорија на одлучување    

Менаџмент информациони системи    

14,00

 

 

П1

 

 

 


05.06.2018 прочитано: 11072