Известување за студентите од прва година: задолжителен систематски преглед


Сите студенти запишани по прв пат во прва година, задолжително треба да поминат систематски преглед во З.У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски-Питу“, во периодот од 29.10 -23.11.2018 год. од 7:30-12:00 ч.

НАПОМЕНА: согласно Одлуката на Советот на Универзитетот, студентите за да можат да го заверат зимскиот семестар задолжително треба да имаат печат за извршен систематски преглед.

потребни документи:

- индекс

- заверена здравствена легитимација и е- легитимација

- копија од здравствената легитимација од 2-та до 5-та страна


26.10.2018 прочитано: 1632