Прв циклус студии: ИЗВЕСТУВАЊЕ - ДОПОЛНИТЕЛЕН РОК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ОД ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА


ИЗВЕСТУВАЊЕ

ОД 03-05.07.2019 г. (среда, четврток и петок) ЌЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ДОПОЛНИТЕЛЕН РОК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ОД ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА.

Студентите можат да пријават  2 (два) испита, за што треба да поднесат пријава и уплата за секое дополнително полагање.

Пријавувањето е од 24-26.06.2019, а за предметите кои се полагаат на 24 и 25.06.2019, пријави ќе се примаат на 01.07.2019.

Пријавите се поднесуваат во Службата за студентски прашања од 12,00-14,00ч.

ПРЕДМЕТ

ЧАС

03.07.2019

 

Математика за економисти 

Доц.д-р Игор Ивановски, проф.д-р Виолета Цветкоска

Осигурување   

Доц.д-р Игор Ивановски

Математички методи  

Наука за менаџмент  

Проф.д-р Виолета Цветкоска

Аграрна политика  

Економска статистика  

Проф.д-р Сашо Ќосев

Основи на маркетинг

Стратегиски маркетинг   

Проф.д-р Снежана Ристовска Ј.

Економски развој   

Економија на работна сила

Политика на технолошки развој

Проф.д-р Гоце Петрески

8,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однесување на потрошувачи   

Маркетинг на услужни дејности   

Проф.д-р Снежана Ристовска Ј.

Маркетинг истражување  

Доц.д-р Николина Паламидовска С.

Бизнис логистика 

Е-бизнис дистрибутивни канали

Е-менаџмент на односи со потрошувачи

Проф.д-р Лидија Пулевска И.

Меѓународно финансиско известување 

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации  

Проф.д-р Зоран Миновски

Финансиски менаџмент 

Проф.д-р Сашо Арсов

Меѓународен финансиски менаџмент  

Инвестиционен менаџмент  

Проф.д-р Сашо Арсов

Економско планирање

Проф.д-р Сашо Ќосев

Менаџмент информациони системи  

Доц.д-р Никола Левков

11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менаџмент на ризик   

Економија на инвестиции

Проф.д-р Александар Наумоски

Односи со јавноста   

Доц.д-р Николина Паламидовска С.

Системска анализа на е-бизнис   

Е-бизнис иновации

Доц.д-р Мијалче Санта

Економија на јавниот сектор   

Индустриска политика   

Социологија   

Проф.д-р Љубомир Кекеновски

Локални финансии   

Јавни финансии

Доц.д-р Сузана Макрешанска М.

Трговско право    

Проф.д-р Дарко Спасовски

Применета економија / Економика на Македонија

Регионална економија

Проф.д-р Пеце Недановски

13,30

 

 

 

 

 

 

Вовед во економија на животна средина / Еколошки менаџмент  

Проф.д-р Пеце Недановски, проф.д-р Борче Треновски

Развој на економска мисла  

проф.д-р Борче Треновски

Анализа на временски серии 

Демографија  

Доц.д-р Марија Трпкова Н.

Деловно комуницирање   

Теорија на одлучување   

Доц.д-р Никола Левков

16,00

 

 

 

 

04.07.2019

 

Основи на сметководство  

Проф.д-р Зорица Божиновска Л., проф.д-р Марина Трпеска

Управувачко сметководство   

проф.д-р Марина Трпеска

Интерна ревизија    

Проф.д-р Зорица Божиновска Л.

Државна регулација  

Макроекономија    

Проф.д-р Трајко Славески

Маркетинг менаџмент   

Проф.д-р Анита Циунова Ш.

Европски економски интеграции   

Доц.д-р Елена Макревска Д.

Интернет маркетинг   

Методи на продажба    

Доц.д-р Димитар Јовевски

Банкарство  

Фискален и монетарен систем на ЕУ   

Проф.д-р Ѓорги Гоцков

Основи на менаџмент  

Проф.д-р Леонид  Наков, проф.д-р Стојан Дебарлиев

Менаџмент на промени    

Проф.д-р Леонид Наков

8,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција   

Директен маркетинг

Проф.д-р Анита Циунова Ш.

Економски системи и глобализација   

Проф.д-р Трајко Славески

Единствен пазар на ЕУ   

Меѓународни организации и интеграции  

Доц.д-р Елена Макревска Д.

Маркетинг политика на цени    

Микроекономија    

Проф.д-р Даниела Мамучевска

Меѓународен маркетинг    

Проф.д-р Татјана Петковска М.

ЕРП системи 

Основи на дигитална економија 

Проф.д-р Калина Треневска Б.

Статистика за бизнис и економија  

Проф.д-р Калина Треневска Б., проф.д-р Драган Тевдовски

Ревизија  

Проф.д-р Зорица Божиновска Л.

Сметководство на трошоци/Управувачко сметководство 1    

Проф.д-р Марина Трпеска

11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Меѓународни финансии   

Монетарна економија    

Проф.д-р Горан Петревски

Меѓународен менаџмент   

Стратегиски менаџмент    

Проф.д-р Љубомир Дракулевски

Менаџмент на мал бизнис  

Доц.д-р Александра Јанеска И.

Економика на претпријатие    

Проф.д-р Кирил Постолов, проф.д-р Стојан Дебарлиев

Производен менаџмент   

Теорија на организација   

Проф.д-р Кирил Постолов

Деловно планирање   

Корпоративно управување   

Претприемништво

Проф.д-р Стојан Дебарлиев

Деловна етика

Проф.д-р Леонид Наков

13,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организациско однесување

Доц.д-р Александра Јанеска И., проф.д-р Љубомир Дракулевски

16,00

 

05.07.2019

 

Основи на е-бизнис    

Организација на податоци во претпријатие   

Проф.д-р Сашо Јосимовски

Финансиско сметководство   

Проф.д-р Атанаско Атанасовски

Економетрија    

Проф.д-р Весна Буцевска

Надворешна трговија  

Проф.д-р Ирена Кикеркова

Мултилатерална трговска регулатива   

Мултилатерален трговски систем   

Проф.д-р Катерина Тошевска Т.

Небанкарски финансиски институции  

Банкарски менаџмент    

Проф.д-р Елена Наумовска

Менаџмент на перформанси    

Менаџмент на човечки ресурси     

Проф.д-р Љупчо Ефтимов

8,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи на економијата     

Дежурни:

Проф.д-р Владимир Филиповски, проф.д-р Предраг Трпески

Меѓународна економија     

Проф.д-р Ирена Кикеркова

Меѓународни трговски трансакции  

Проф.д-р Катерина Тошевска Т.

Планирање и развој на веб   

Проф.д-р Мартин Михајлов

Менаџмент на е-бизнис   

Доц.д-р Марина Мијоска Б.

Е-бизнис апликации во виртуелно окружување   

Проф.д-р Мартин Михајлов, Доц.д-р Марина Мијоска Б.

Корпоративно финансиско известување    

Сметководствени контролни системи  

Проф.д-р Атанаско Атанасовски

Информациони технологии

Проф.д-р Сашо Јосимовски

11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управување со системите   

Проф.д-р Предраг Трпески

Хартии од вредност и портфолио менаџмент    

Проф.д-р Владимир Филиповски

Општествено богатство и национални сметки

Економија на социјална држава

Доц.д-р Билјана Ташевска К.

Сметководство на јавниот сектор  

Анализа на финансиски извештаи

Сметководствени информациони системи   

Проф.д-р Зоран Миновски

Финансиски пазари и институции  

Лични финансии

Доц.д-р Кирил Јовановски

 

13,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управување со производот  

Управување со маркетинг канали

Проф.д-р Ежени Брзовска

 

16,00

 


10.06.2019 прочитано: 5697