ПРВ ЦИКЛУС: ТРЕТ УПИСЕН РОК, 30.09.2019 (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ПО ДЕПАРТМАНИ)


Конечна ранг-листа Е-БИЗНИС  приватна   

Конечна ранг-листа ЕКОНОМИЈА вонредни  

Конечна ранг-листа  МАРКЕТИНГ   вонредни    приватна 

Конечна ранг-листа  ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ  приватна 

 

ПРВ ЦИКЛУС: Конкурс за упис на студенти за учебната 2019/20 година

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

29 и 30.08.2019

12 и 13.09.2019

25.09.2019

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

03.09.2019

16.09.2019

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

06.09.2019

20.09.2019

 

Запишување на кандидатите

11.09.2019

24.09.2019

30.09.2019

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА 30.09.2019 год. од 8,30-14,00ч, во Канцеларија за втор циклус

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

 

1. Индекс и студентска легитимација (во книжарата на Економски факултет)

2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )

3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарата на факултетот)

4. Потврда за уплата на; 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10

- Приходна шифра: 723012

Програма 41

 

5. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

- жиро сметка 160010368978818,

- депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

- повикување на број 723012,

- програма 41

- цел на дознака: ИКСА за Економски факултет

6Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2019/2020 се поднесува

 

7Потврда за уплата на 3300 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

 

НАПОМЕНА: НЕЗАПИШАНИТЕ КАНДИДАТИ МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА 01.10.2019 год. во Архива, од 11,00-14,00ч

 

 


24.09.2019 прочитано: 9946