ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, 24.09.2019


Конечна ранг-листа Е-БИЗНИС  приватна   вонредни 

Конечна ранг-листа ЕКОНОМИЈА државна  приватна  

Конечна ранг-листа  МАРКЕТИНГ   приватна 

Конечна ранг-листа  МЕНАЏМЕНТ   приватна 

Конечна ранг-листа  НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА   приватна 

Конечна ранг-листа СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА  приватна 

Конечна ранг-листа  ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ  приватна

 

 
ПРВ ЦИКЛУС: Конкурс за упис на студенти за учебната 2019/20 година

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

29 и 30.08.2019

12 и 13.09.2019

25.09.2019

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

03.09.2019

16.09.2019

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

06.09.2019

20.09.2019

 

Запишување на кандидатите

11.09.2019

24.09.2019

30.09.2019

 

Канцеларија за втор циклус, 8,30-15,00ч,, 24.09.2019

 

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

 

1. Индекс и студентска легитимација (во книжарата на Економски факултет)

2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см  и една 2х3 см )

3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарата на факултетот)

4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723012

- Програма 41

 

5. Потврда за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

- жиро сметка 160010368978818,

- депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

- повикување на број 723012,

- програма 41

- цел на дознака:  ИКСА за Економски факултет

 

6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2019/2020 се поднесува

 

7. Потврда за уплата на 3300 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

- Назив на примачот: Буџет на РМ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

- Банка на примачот: НБРМ

- Сметка: 100000000063095

- Сметка на буџетски корисник: 1600103697  788  10

- Приходна шифра: 723013

- Програма 41

 

НАПОМЕНА: НЕЗАПИШАНИТЕ КАНДИДАТИ МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА 25.9.2019 год. во Архива, од 11,00-14,00ч


11.09.2019 прочитано: 8690