КОНКУРС ЗА ЕРАЗМУС+ МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР


 

                                                     

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

објавува

 

КОНКУРС

ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+

АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР

за академската 2018/2019 година

 

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии.

Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен семестар).

Времетраење на мобилноста на наставниот кадар: 1 недела (до 5 работни денови).

Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу УКИМ и ЕУ универзитетите. (Види листа на Еразмус+ договори)

1. Потребни документи за мобилност на студенти:

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот www.ukim.edu.mk/меѓународна соработка/ЕРАЗМУС+ или интернет-страната на факултетот:

  • пополнет формулар за пријавување (Student Application Form);
  • договор за студирање (Learning Agreement) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус+ координаторот и  факултетот во странство (минимум 20 ЕКТС- максимум 30ЕКТС);
  • уверение за положени испити на македонски јазик;
  • најмалку една препорака;
  • уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена  од признат центар/школа за странски јазици;
  • уверение за редовен студент-  запишан семестар/година (на македонски јазик);
  • кратка биографија (Europass model).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 450-500 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на Универзитетот.

Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

2. Потребни документи за мобилност на наставен кадар:

мобилност за наставeн ангажман (teaching):

мобилност за обука (training) :

 

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.

При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега не користеле Еразмус+ стипендија.

Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата во три примерока до ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА ПРИ ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ,  најдоцна до 1 октомври 2018.

(Еден примерок потпишан од Еразмус+ коррдинаторот останува во досието на стиудентот во Центарот за кариера, еден примерок задржува студентот и еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)

(Види листа на Еразмус+ координатори по факултети).

Краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот е 5 октомври 2018.

                                   

                                                УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

 

ВАЖНО: 1. Целокупната процедура за подготовка и пријавување во рамки на овој конкурс, Економскиот факултет-Скопје ја води преку Центарот за кариера согласно усвоени интерни процедури за реализација на мобилност на студенти и наставен кадар (Види ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА МОБИЛНОСТ)

2. Приемно време за консултации по однос на овој повик за мобилност е секој работен ден, од понеделник до петок, од 12.00-14.00 часот во Центарот за кариера (или на контакт marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk , м-р Маријана Секуловска, Советник за меѓународна соработка и Раководител на Центарот за кариера, 02/2386-835)

3. Во врска со овој конкурс, Факултетот преку Центарот за кариера ќе организира информативна трибина во кон крајот на август или почетокот на месец септември 2018.

Почитувани колеги,

ОДНАПРЕД ВИ БЛАГОДАРИМЕ ШТО ЌЕ ГИ ПОЧИТУВАТЕ ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ НАСОКИ.

Со почит,

Економски факултет-Скопје,

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје


29.06.2018 прочитано: 1896