Студиски програми


Следејќи ги современите светски трендови, студиските програми на сите циклуси студии се менувани и усовршувани неколкупати во досегашното постоење на Факултетот.  Во новите студиски програми е извршена иновација на наставните содржини во согласност со достигнувањата на економската наука, со цел да се подготвуваат стручни профили според долгорочните потреби на стопанството и општеството во целина.

Прегледот на активните акредитации по циклуси се дадени во продолжение и тоа:

 Прв циклус студии


Насока Назив на диплома
Маркетинг Дипломиран економист на Департман Маркетинг
Финансиски менаџмент Дипломиран економист на Департман Финансиски менаџмент
Сметководство и ревизија Дипломиран економист на Департман Сметководство и ревизија
Надворешна трговија Дипломиран економист на Департман Надворешна трговија
Менаџмент Дипломиран економист на Департман Менаџмент
Економија Дипломиран економист на Департман Економија
Е-бизнис Дипломиран економист на Департман Е-бизнис

Втор циклус студии


Насока Назив на диплома
Сметководство и ревизија Магистер на економски науки од областа на сметководството и ревизијата
МБА - Менаџмент Магистер на економски науки од областа на МБА менаџмент
Монетарна економија, финансии и банкарство Mагистер на економски науки од областа на монетарната економија
Економски развој и меѓународни финансии Mагистер на економски науки од областа на економски развој и меѓународни финансии
Маркетинг Mагистер на економски науки од областа на маркетингот
Европски студии Магистер на економски науки од областа на европските студии
Управување во јавниот сектор Магистер на економски науки од областа на управување во јавниот сектор.
Статистички методи за бизнис и економија Магистер на економски науки од областа на статистички методи за бизнис и економија
Е-бизнис менаџмент Магистер на економски науки од областа на е-бизнис менаџмент
Менаџмент во осигурувањето Магистер по економија од областа на менаџмент во осигурувањето
Маркетинг (двегодишни студии) Mагистер на економски науки од областа на маркетингот
Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Mагистер на економски науки од областа на монетарната економија
Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Магистер на економски науки од областа на сметководството и ревизијата
Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Магистер на економски науки од областа на е-бизнис менаџмент
Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) Магистер на економски науки од областа на статистички методи за бизнис и економија
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси Магистер на организациски науки и управување (менаџмент) од областа на Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Магистер на организациски науки и управување (менаџмент) од областа на Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Трет циклус студии