Студиски програми

Маркетинг


Цел на студиската програма по МАРКЕТИНГ е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на маркетингот и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

 


Цели


Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

             Знаење и разбирање:

 • Демонстрира знаење во врска со маркетинг инструментите и управувањето со нив во насока на остварување на позитивни резултати во работењето на компанијата.
 • Покажува знаење кое е неопходно за идентификување на различните аспекти и фактори кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите и врз процесот на донесување одлука при купување.
 • Покажува знаење за одделните фази од процесот на маркетинг истражување и различните квалитативни и квантитативни методи што се користат во маркетинг истражувањето.
 • Демонстрира знаење за идентификување на информациите и аспектите кои се неопходни за развивање на соодветен маркетинг план и маркетинг стратегии.

             Примена на знаењето и разбирањето:

 • Ги применува теоретските познавања со помош на кои успешно ги идентификува и ги комбинира одделните инструменти од маркетинг миксот на компаниите. 
 • Самостојно развива маркетинг истражувачки проект и ги истражува и анализира одделните маркетинг инструменти, како и ставовите, перцепциите и однесувањето на потрошувачите, предлагајќи соодветни решенија.
 • Ги применува теоретските принципи за развивање на маркетинг план и маркетинг стратегии.

             Способност за проценка:

 • Покажува способност за набљудување на маркетинг процесите и идентификување на релевантните информации, неопходни за управување со овие процеси.
 • Покажува способност за идентификување и прибирање на релевантни примарни и секундарни податоци, неопходни за истражување на маркетинг појавите и процесите.
 • Демонстрира способност за анализа и интерпретација на добиените податоци и нивна примена во насока на унапредување на маркетинг работењето на компаниите. 

             Комуникациски вештини:

 • Покажува способност за тимска работа, иницира дискусии, но и активно го слуша соговорникот.
 • Успешно ги применува принципите и кодексите на професионалното деловно комуницирање.
 • Покажува способност за успешна презентација на добиените резултати од спроведените истражувачки проекти.
 • Поседува разбирање на психолошките процеси врз основа на кои се базира однесувањето на потрошувачите, како и човековото однесување генерално. 

             Вештини на учење:

 • Поседува развиени вештини за учење – читање, меморирање, слушање, интерактивно учество, набљудување и анализа.
 • Демонстрира способност за критичка оцена на презентираните идеи, нуди оригинални решенија и успешно се справува со секоја поставена задача.
 • Ги препознава сопствените интереси во областа на маркетингот и успешно се стекнува со нови знаење и вештини.   

Понатамошни студии


Последипломски и докторски студии
Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
ECN 110 Основи на економијата 6+0 8,00 Таки Фити; Владимир Филиповски; Предраг Трпески
ACC 110 Основи на сметководството 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска; Љубиша Јаневски
MST 110 Математика за економисти 4+2 8,00 Гордана Билбиловска; Игор Ивановски

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MST 120 Статистика за бизнис и економија 4+2 8,00 Драган Тевдовски
MGT 110 Основи на менаџмент 6+0 8,00 Кирил Постолов; Стојан Дебарлиев

Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 210 Основи на маркетинг 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
MGT 210 Основи на менаџмент 6+0 8,00 Леонид Наков
MKT 220 Однесување на потрошувачите 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска

Семестар   4
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 230 Економика на внатрешна трговија 4+2 8,00 Ежени Брзовска

Семестар   5
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 310 Маркетинг менаџмент 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MKT 320 Промоција 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MKT 340 Управување со производот 4+2 8,00 Ежени Брзовска

Семестар   6
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 350 Маркетинг на услужни дејности 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
MKT 330 Маркетинг политика на цени 4+2 8,00 Даниела Мамучевска

Семестар   7
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 420 Меѓународен маркетинг 6+0 8,00 Татјана Мирчевска-Петковска
MKT 440 Директен маркетинг 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска

Семестар   8
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MKT 410 Маркетинг истражување 4+2 8,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска
MKT 430 Стратегиски маркетинг 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
MKT 450 Односи со јавноста 4+2 8,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска

Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 210 Основи на дигиталната економија 4+2 8,00 Калина Треневска Благоева
MGT 220 Финансиски менаџмент 6+0 8,00 Сашо Арсов
INT 340 Надворешна трговија 6+0 8,00 Ирена Кикеркова
ECN 220 Микроекономија 6+0 8,00 Даниела Мамучевска
ECN 340 Регионална економија 6+0 8,00 Наталија Николовска
ECN 320 Економски развој 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 310 Економија на инвестиции 6+0 8,00 Методија Несторовски
ECN 420 Економија на јавниот сектор 6+0 8,00 Љубомир Кекеновски
ECN 360 Аграрна политика 4+0 8,00 Сашо Ќосев
MGT 350 Производен менаџмент 4+2 8,00 Кирил Постолов
MGT 120 Деловна етика 4+2 8,00 Леонид Наков
FIN 410 Банкарски менаџмент 4+2 8,00 Горан Петревски
MGT 310 Стратегиски менаџмент 6+0 8,00 Љубомир Дракулевски
INT 110 Трговско право 4+2 8,00 Горан Коевски
FIN 210 Финансиски пазари и институции 6+0 8,00 Михаил Петковски
ACC 420 Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации 4+2 8,00 Зоран Миновски
FIN 310 Меѓународни финансии 4+2 8,00 Михаил Петковски
ECN 230 Политика на социјален развој 6+0 8,00 Ристо Христов
ECN 380 Индустриска политика 6+0 8,00 Љубомир Кекеновски
ECN 440 Економетрија 6+0 8,00 Весна Буцевска
ECN 390 Општествено богатство и национални сметки 4+2 8,00 Билјана Ташевска
MGT 420 Теорија на организација 6+0 8,00 Кирил Постолов
MGT 430 Деловно комуницирање 4+2 8,00 Благоја Ѓорѓијовски
MGT 410 Наука за менаџментот 4+2 8,00 Благородна Тодосиоска; Виолета Цветкоска
MGT 320 Менаџмент информациони системи 6+0 8,00 Никола Левков
INT 310 Европски економски интеграции 6+0 8,00 Љубица Костовска
MST 230 Анализа на временски серии 4+2 8,00 Марија Трпкова - Несторовска
MST 240 Демографија 4+2 8,00 Марија Трпкова - Несторовска
ACC 330 Корпоративно финансиско известување 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ECN 210 Макроекономија 6+0 8,00 Трајко Славески
INT 220 Меѓународни организации и интеграции 4+2 8,00 Елена Макревска Дисоска
INT 410 Меѓународни трговски трансакции 6+0 8,00 Катерина Тошевска – Трпчевска
MKT 250 Методи на продажба 4+2 8,00 Димитар Јовевски
EBU 110 Основи на e-бизнис 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
ACC 460 Сметководство на јавен сектор 4+2 8,00 Зоран Миновски
INT 430 Фискален и монетарен систем на ЕУ 6+0 8,00 Ѓорѓи Гоцков
ACC 210 Финансиско сметководство 4+2 8,00 Љубиша Јаневски
EBU 310 Организација на податоци во претпријатие 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
EBU 340 Менаџмент на е-бизнис 4+2 8,00 Вера Наумовска
EBU 410 ЕРП системи 4+2 8,00 Калина Треневска Благоева
EBU 420 Е-менаџмент на односи со потрошувачите 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска
EBU 350 Е-бизнис-дистрибутивни канали 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска
MST 320 Квантитативни методи во финансии 4+2 8,00 Драган Тевдовски
FIN 330 Лични финансии 4+2 8,00 Кирил Јовановски
MST 321 Статистичка контрола на квалитет 4+2 8,00 Весна Буцевска
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
FIN 220 Монетарна економија 4+2 8,00 Горан Петревски
EBU 220 Интернет маркетинг 2+4 8,00 Димитар Јовевски
MGT 370 Проектен менаџмент 6+0 8,00 Сашо Арсов
ECN 130 Социологија 6+0 8,00 Ристо Христов
ECN 350 Развој на економската мисла 6+0 8,00 Борче Треновски
ECN 240 Економика на Македонија 6+0 8,00 Пеце Недановски
ECN 260 Економија на работната сила 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 391 Политика на технолошки развој 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 370 Девизна политика 6+0 8,00 Наталија Николовска
MGT 240 Менаџмент на човечки ресурси 4+2 8,00 Љупчо Ефтимов
MGT 260 Теорија на одлучување 4+2 8,00 Благоја Ѓорѓијовски
ACC 440 Анализа на финансиски извештаи 4+2 8,00 Зоран Миновски
MGT 360 Меѓународен менаџмент 4+2 8,00 Љубомир Дракулевски
MGT 330 Деловно планирање 6+0 8,00 Стојан Дебарлиев
MKT 240 Маркетинг на трговски претпријатија 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MST 235 Математички методи 4+2 8,00 Вера Наумовска
EBU 230 Информациони технологии 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
MGT 130 Организациско однесување 4+2 8,00 Љубомир Дракулевски; Александра Јанеска-Илиев
ACC 320 Ревизија 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска
ACC 340 Сметководствени информациони системи 4+2 8,00 Љубиша Јаневски
FIN 230 Јавни финансии 4+2 8,00 Михаил Петковски
ACC 430 Интерна ревизија 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска
FIN 320 Банкарство 4+2 8,00 Ѓорѓи Гоцков
MST 310 Осигурување 4+2 8,00 Игор Ивановски
MGT 230 Менаџмент на мал бизнис 4+0 8,00 Александра Јанеска-Илиев
MGT 450 Претприемништво 4+0 8,00 Таки Фити
ECN 330 Економско планирање 6+0 8,00 Сашо Ќосев
ECN 410 Државна регулација 6+0 8,00 Трајко Славески
INT 210 Меѓународна економија 6+0 8,00 Ирена Кикеркова
MST 210 Економска статистика 4+2 8,00 Гордана Билбиловска
FIN 420 Хартии од вредност и портфолио менаџмент 6+0 8,00 Владимир Филиповски
INT 320 Единствен пазар на ЕУ 6+0 8,00 Елена Макревска Дисоска
ECN 120 Вовед во економија на животната средина 6+0 8,00 Пеце Недановски
ECN 430 Економски системи и глобализација 6+0 8,00 Љубица Костовска
MGT 250 Корпоративно управување 4+0 8,00 Љубомир Дракулевски
ACC 410 Меѓународно финансиско известување 4+2 8,00 Зоран Миновски
INT 330 Мултилатерален трговски систем 6+0 8,00 Катерина Тошевска – Трпчевска
INT 420 Мултилатерална трговска регулатива 6+0 8,00 Весна Пендовска
MGT 460 Менаџмент на перформанси 4+2 8,00 Љупчо Ефтимов
ACC 450 Сметководство на банки и други финансиски институции 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ACC 220 Сметководство на трошоци 4+2 8,00 Марина Трпеска
ACC 230 Сметководствени контролни системи 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ACC 470 Стратегиско сметководство на менаџментот 4+2 8,00 Зоран Миновски
ECN 250 Управување со системи 6+0 8,00 Предраг Трпески
ACC 310 Управувачко сметководство 4+2 8,00 Марина Трпеска
MST 420 Финансиска економетрија 4+2 8,00 Весна Буцевска
MST 430 Финансиска математика 4+2 8,00 Игор Ивановски
EBU 330 Планирање и развој на веб 4+2 8,00 Мартин Михајлов
EBU 320 Бизнис логистика 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска
EBU 430 Системска анализа на е-бизнис 4+2 8,00 Мијалче Санта
EBU 360 Е-бизнис иновации 4+2 8,00 Мијалче Санта
EBU 440 Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
MGT 470 Меѓународен финансиски менаџмент 4+2 8,00 Сашо Арсов
MGT 440 Менаџмент на промени 4+2 8,00 Леонид Наков
FIN 340 Небанкарски финансиски институции 4+2 8,00 Елена Наумовска
MGT 340 Инвестиционен менаџмент 6+0 8,00 Методија Несторовски
MGT 380 Менаџмент на ризик 4+2 8,00 Александар Наумоски
FIN 430 Локални финансии 4+2 8,00 Сузана Макрешанска Младеновска