Студиски програми

Сметководство на трошоци


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ACC 220 Маркетинг 4+2 8,00
Предавачи
Марина Трпеска

Опис

Наставата по предметот сметководство на трошоци е насочена да им овозможи на студентите да ја разберат неговата интердисциплинарна содржина, а во тој контекст најнапред да ги сфатат сличностите и разликите на сметководствените дисциплини во рамките на сметководствениот систем за да можат полесно да ја користат неговата практична улога и комбинирањето податоци од различни области при изготвувањето на релевантни информации поврзани со трошоците, неопходни во одделни подрачја од деловното одлучување. Тоа го овозможуваат тематските подрачја посветени на: сметководството на трошоците во рамките на сметководствениот систем, трошоците и нивните поделби во менаџерскиот процес, анализа на трошоците трошоците, обемот на производството и реализацијата, сметководствени постапки на опфаќање на трошоците, сметководствено планирање и контрола на трошоците, стандардни трошоци и други мерила, облици на алокација на трошоците, вовед во сметководството на активности.

Содржина

 • Сметководството на трошоците во рамките на сметководствениот систем.
 • Трошоци и нивната поделба.
 • Анализа на трошоците, обемот на производството и реализацијата.
 • Сметководствени постапки на опфаќање на трошоците (поединечно производство, процесно производство).
 • Сметководствено планирање и контрола на трошоците.
 • Стандардни трошоци и други мерила.
 • Облици на алокација на трошоците.
 • Вовед во сметководството на активности.

Литература

 • Марковски Слободан, Блажо Недев: Сметководство на менаџментот, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје (2003)
 • Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, George M. Foster: Cost Accounting, 12th edition, Prentice Hall, New York, (2008)

Цели

Со положувањето на овој предмет студентите треба да бидат способни да:
 • Да ја согледаат улогата на сметководството на трошоци во рамките на сметководствениот систем и пошироко.
 • Да ги определат основите за различно диференцирање на трошоците.
 • Да го анализираат односот на трошоците, обемот на производството и реализацијата.
 • Да ги диференцираат методите на сметководствено опфаќање на трошоците.
 • Да ги сфатат предностите на сметководственото планирање и неговата ефикасна примена во претпријатието.
 • Да ја осознаат потребата од алокација на трошоците.
 • Да ја сфатат постапката за опфаќање на трошоците по пооделните активности.
 • Да го сфатат значењето на бројни термини кои се поврзани со сметководството на трошоците.