Студиски програми

Е-бизнис-дистрибутивни канали


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 350 Маркетинг 4+2 8,00
Предавачи
Лидија Пулевска Ивановска

ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ

Предметот ги запознава студентите со основните концепти, дефиниции и окружувањето на е-бизнис дистрибутивните канали. И во бизнис-кон-потрошувач и бизнис-кон-бизнис делот, повеќе истражувања укажуваат дека во следните неколку години, повеќе од клиентите, ќе користат повеќе онлајн канали за купување и набавка. Свесни за овој тренд постојните и новодоаѓачките компании во огромен број на индустрии се движат кон „цигла и клик” стратегии на дистрибуција за да привлечат, зголемат и задржат овие новонастанати клиенти преку повеќе е-бизнис дистрибутивни канали.

 

СОДРЖИНА

 • Структура и функции на е-бизнис дистрибутивните канали
 • Дизајнирање на каналите
 • Проток на каналите и анализа на ефикаснота
 • Густина на каналите
 • Извор и анализа на јазови во каналите
 • Моќта на каналите
 • Управување со конфликтите во каналите
 • Стратегиски сојузништва во дистрибуцијата
 • Создавањето вредност за потрошувачите
 • Вертикална дистрибуција
 • Избор на е-бизнис дистрибутивни канали
 • Трговија на мало во електронска комерција

 

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anne T. Coughlan, Erin Anderson, Louis W. Stern, Adel I. El-Ansary, Marketing channels, seventh edition, Pearson education, Inc., 2006

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат:

 • да ја разберат улогата, природата и различноста на различните дистрибутивни канали во е-бизнис окружување;
 • да ги идентификуваат и разберат ситуациите, условите и окружувањето во кои функционираат различните дистрибутивни канали;
 • да советуваат за насоката, целта и севкупната ориентација на компанијата кон користење на повеќе дистрибутивни канали, преку земање предвид на сопствените производи/ услуги, клиентите и информациксите технологии.