Студиски програми

Демографија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MST 240 Финансиски менаџмент 4+2 8,00
Предавачи
Марија Трпкова - Несторовска

ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ

Преку наставната содржина на предметот ќе се настојува да им се помогне на студентите во подоброто спознавање на сите прашања и проблеми поврзани со населението (популацијата) како што се природното движење (наталитет и морталитет), миграциите, структурата и проекциите на популацијата на земјата и сл. На тој начин студентите ќе добијат јасна претстава за значењето на населението преку неговата дихотомна функција (производна и потрошувачка). Истовремено тие ќе можат подобро да го разберат демографскиот развој и неговата поврзаност и присутноста на повратна спрега со економскиот развој на една земја или регион.

Клучни зборови: Население, наталитет, морталитет, миграции, популациона политика

 

 

СОДРЖИНА

 • Вовед
 • Населението и неговите промени
 • Популациски пораст и опаѓање
 • Витални процеси
 • Миграциони процеси
 • Структура на населението
 • Проекции на популацијата
 • Популациона политика

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

Основна литература

1. Проф. д-р Славе Ристески, Демографија – методи и анализа, второ дополнето и изменето издание, Скопје, 2014.
2. Њуболд, Пол, Карлсон Вилијам и Торн, Бети: Статистика за бизнис и економија, преведена на македонски јазик,         
    Министерство за образование на РМ.

Поширока литература

1. Alica Wertheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, Nakladnička kuća MATE, Zagreb, 1999.
2. Donald T. Rowland (2003), Demographic methods and concepts, Oxford University Press,New York.

 

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

 • Преку следење на демографските трендови на популацијата студентите ќе стекнуваат знаење за интеракциското влијание помеѓу демографскиот и економскиот развој на земјата.
 • На тој начин ќе ги откриваат и експлицираат поважните структурни промени и контингенти на популацијата (предшколски, школски, фертилен и работоспособен контингент).
 • Студентите преку стекнатите знаења од предметот ќе можат да го следат растот на наеселението (вкупно и по одделните негови структури), како и да вршат негови проекции за идниот период.
 • На тој начин тие стануваат способни за водење на конзистентна, единствена и диференцирана популациона политика во нашата земја.