Студиски програми

Хартии од вредност и портфолио менаџмент


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 420 Финансиски менаџмент 8 4+2 8,00
Предавачи
Владимир Филиповски