Студиски програми

Небанкарски финансиски институции


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 340 Финансиски менаџмент 6 4+2 8,00
Предавачи
Елена Наумовска