Студиски програми

Интернет маркетинг


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 220 Сметководство и ревизија 2+4 8,00
Предавачи
Димитар Јовевски

Опис

Тоа е пред се маркетиншки предмет во кој е подробно се елаборирани можностите за примена на интернет маркетингот во работењето на компаниите.


Содржина

 • Фокус на квалитетот на услугите во електронската трговијa
 • Вовед во е-бизнисот и во е-трговијата.
 • Од е-трговија до е-бизнис ,
 • Фокус на портали Фокус на аукции, бизнис модели во е-трговијата,
 • Приходни модели,
 • Стратегијата и интернетот (труд на Michael Porter �Harvard Business Reviw),
 • Анализа на стратегијата,
 • Што е е-маркетинг,
 • Поставување на цели, Стратегија;
 • Тактика, Фокус на он-лине брандинг,

Литература

 • трудови, списанија, весници, интернет
 • Dave Chaffey, "E- Business and E- Commerce Management", first edition published, FT Prentice Hall, New York, 2002

Цели

 • Разбирање на тоа како купувачот ги користи информациите и како донесува одлука за купување Студентот мора да ги разбере: стратегиите � стратегии на маркетинг комуницирање и планирање, промотивните цели и позиционирањето и примена на методите на маркетинг комуницирање
 • Тој треба да ги користи резултатите од стратегиските маркетиншки одлуки при донесувањето на оперативните тактички одлуки во врска со комуникациите.
 • Студентот треба да ги разбере местото и улогата на маркетинг комуникациите во планот на маркетинг.
 • Студентот треба да вежба како да ги примени инструментите на комуникацијa