Студиски програми

Политика на социјален развој


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ECN 230 Сметководство и ревизија 6+0 8,00
Предавачи
Ристо Христов

Опис

Наставата по предметот Политика на социјалниот развој треба да им помогне на студентите да се здобијат со неопходните знаења за основните социјални категории, да ја разберат суштината на социјалните појави, процеси и односи во сета нивна сложеност, продлабочено да навлезат во суштината, природата и карактерот на факторите на економскиот и социјалниот развој и да овладеат со поимите, категориите, елементите, подрачјата, инструментите и целите на социјалната политика, како би можеле во својата идна работа во процесот на трудот целисходно да ги аплицираат своите знаења за суштината и смислата на економско-општествениот и социјалниот развој.

Содржина

 • Глобализацијата на социјалниот развој и на социјалната политика
 • Социјалната политика.
 • Правата и слободите
 • Политиката на социјалниот развој како наука
 • Сиромаштвото.
 • Социјалниот систем
 • Нееднаквоста
 • Населението како .фактор на социјалниот развој.

Литература

 • Христов, Ристо: Трудбеничките општествени слоеви во Македонија (1918-1941), Унија, Скопје,1994
 • Ружин,  Нано : Социјална  политика, Македонско радио - Радио култура, Скопје,1994
 • Начин на одржување на наставата: Класични предавања, интерактивни предавања, примена на Power point индивидуална или групна работа на студентитe
 • Ружин, Нано : Современи системи на социјална заштита, Современа администрација - комерц, Скопје, 1995
 • Христов, Ристо: Политика на социјалниот развој, Економски факултет, Скопје, 2003

Цели

 • од подрачјето на политиката на социјалниот развој целисходно, рационално и функционално да ги поврзат со стекнатите знаења од другите економски и социјални науки, а посебно со знаењата од развојните економски дисциплиниa
 • за природата, карактерот и суштината на социјалните појави, процеси и односи и со основните елементи, подрачја, инструменти и целите на социјалната политика;