Студиски програми

Небанкарски финансиски институции


Шифра Студиска програма Часови Кредити
FIN 340 Сметководство и ревизија 4+2 8,00
Предавачи
Елена Наумовска