Студиски програми

Индустриска политика


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ECN 380 Надворешна трговија 6+0 8,00
Предавачи
Љубомир Кекеновски

Опис

Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на индустриската политика вклучувајќи одредени елементи на економиката на индустрија.

Содржина

 • научно � технолошкиот прогес во индустријата
 • Прв дел
 • Индустријата и развојот
 • Енергетските основи на развојот на индустријата
 • Стратегии на индустријализацијa
 • Воведен дел:
 • Индустриска политика во поедини земји
 • Втор дел
 • Индустриска политика

Литература

 • James Forman- Peck and Giovani Federico: European Industrial policy, Oxford University Press, Oxford, 1999
 • Владимир Петковски: Знаењето и новите технологии, Економски факултет, Скопје, 1989
 • Michael Darmer and Laurens Kuper: Industry and The European Union, Edward Elgar Publishing , Лондон, 2002
 • Владимир Петковски: Индустријата и развојот, Економски факултет, Скопје, 1994

Цели

 • за поврзаноста на индустријата и развојот, односно за процесот на индустрија-лизација:
 • за теоретските основи и практичните иискуства во примената на стратегиите на индустијализација
 • за теоретските и практични знаења за индустриската политика во поедини земји во светот, а посебно за индустриската политика на Европската унија и на некои од земјите од Европската унија;
 • за целите, видовите и инструментите на индустриската политика;
 • за енергетските основи на развојот на индустријата и во тој склоп со креирањето и операционали-зацијата на енергетската политика.
 • за основните карактер-истики на индустријата како подсистем на големиот економски систем;
 • за специфичните методи на анализа и за презентирање на сознанијата кои се употребуваат во инду-стриската политика и да стекнат занаење за нивна конкретна примена;
 • за теориските аспекти и практичните, применливи сознанија од областа на индустриската политика и на некои елементи на економиката на индустријата;
 • за научно-техничкиот прогрес во индустријата;