Студиски програми

Надворешна трговија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
INT 340 Надворешна трговија 5 6+0 8,00
Предавачи
Ирена Кикеркова

Опис

Предметот надворешна трговија концепциски го сочинуваат три меѓусебно поврзани дела, и тоа: делот што го обработува поимот и содржината на надворешнотрговскиот систем и на надворешнотрговската политика; делот што го обработува поимот и содржината на девизниот систем и на девизната политика и последниот дел што ги обработува надворешнотрговскиот и девизниот систем на Република Македонија.

Клучни зборови: надворешна трговија, надворешнотрговски систем, надворешнотрговска политика,  девизен систем, девизна политика, Република Македонија

 

Содржина

 • Трговски теории
 • Видови економски трансакции во меѓународната размена
 • Меѓународна трговска регулатива
 • Инструменти на надворешнотрговска заштита
 • Девизен систем
 • Надворешнотрговски систем и надворешнотрговска политика на Република Македонија
 • Девизен систем и девизна политика на Република Македонија
 • Карактеристики на надворешнотрговската размена на Република Македонија

 

Литература

 • Кикеркова, Ирена: Надоврешна трговија, универзитетски учебник, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет – Скопје, 2008

 

Цели на наставата:

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни:

 1. да ги разликуваат квантитативните, кавлитативните и мешовитите инструменти на надворешнотрговскиот систем и нивната суштина;
 2. да ја знаат суштината на инструментите на девизниот систем и основите на политиката на девизен курс;
 3. да го познаваат надворешнотрговскиот и девизниот систем на Република Македонија;
 4. да бидат способни да ги анализираат ефектите што постоечкиот надворешнотрговски и девизен систем ги имаат врз надворешнотрговската размена и врз билансот на плаќањата на Република Македонија.