Студиски програми

Банкарски менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
FIN 410 Менаџмент 4+2 8,00
Предавачи
Горан Петревски

Опис

Овој предмет ги обработува најважните прашања од управувањето со банките. Притоа, најпрвин се изучуваат финансиските извештаи и методите за оценување на работењето на банките. Потоа, следува разработка на кредитната политика и процесот на кредитирање на населението и на претпријатијата. Во продолжение, се изучуваат следниве прашања: управување со ликвидноста, изворите на средствата, капиталот, управувањето со средствата и обврските, вонбилансните активности и меѓународното банкарство.


Содржина

 

 • Финансиски извештаи на банките
 • Оценување на работењето на банките
 • Кредитна политика
 • Кредитирање на претпријатијата
 • Кредитирање на населението
 • Управување со ликвидноста
 • Депозитни и недепозитни извори на средства
 • Управување со капиталот
 • Управување со средствата и обврските
 • Вонбилансни активности и банкарски услуги
 • Меѓународно банкарство

 


Литература

Горан Петревски, Управување со банките. Скопје: Економски факултет, 2008, 2011.


Цели

Со изучувањето на овој предмет, студентите треба да:

 • ги познаваат најважните банкарски ризици и начините за управување со нив
 • да ги познаваат основните алатки на кредитната анализа и принципите на кредитната политика
 • да се запознаат со техниките на управуваве со средствата и обврските
 • да стекнат знаења за меѓународната регулатива за адекватноста на капиталот