Студиски програми

Сметководствени информациони системи


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ACC 340 Менаџмент 4+2 8,00
Предавачи
Љубиша Јаневски

Опис

Наставата по предметот е со цел да им помогне на студентите во осознавањето за значењето, местотото и улогата на сметководствениот информационен систем во рамките на целокупниот информациониот систем во претпријатието. Во тие рамки за значењето на обработката на податоците и користењето и управувањето со информациите како ресурс на претпријатието. Студентите да се запознаат со концепирањето и димензиите на сметководствениот информационен систем, како најразвиен информационен систем во претпријатијата. Посебно внимание заслужуваат: системската структура, организацијата на основа на датотеки (фајлови) и на основа на базаи на податоци, анализа и дизајнирање на системот, контрола и заштита на системот и сметководствените трансакциони циклуси.

Содржина

 • Сметководствени информациони системи со бази на податоци
 • Развој на сметководствениот информационен систем
 • Обработка на сметководствени информации
 • сметководствени информациони системи со датотеки
 • Системска структура и сметководствените информациони системи
 • Концепт и димензии на сметководствените информациони системи
 • Контрола и заштита на сметководствениот информационен систем

Литература

 • J. L. Boockholdi, Accounting Information Systems, 4th edition, Irwin, New York, 1996
 • Bodnar & Hopwood, Accounting Information Systems, 7th edition, Prentice Hall, New Jersey, 1998

Цели

 • Совладување на речникот сврзан со користење на современите информатички средства и технологии
 • Како да се контролира и заштити СИС и податоците
 • Разбирање на процесот на анализа и дизајнирање на СИС
 • Разбирање на организационата структура на СИС
 • Прибираат, обработуваат и користат информации,