Студиски програми

Е-бизнис


Значењето на примената на информациските технологии во економијата, како и во другите области на човечкото живеење и работење, е сe поголемо. Информациските технологии станаа еден од поважните аспекти на кои претпријатијата и воопшто општествата им посветуваат посебно внимание. Во последните 5-6 години од ХХ век е развиено деловното работење преку Интернет како начин на влијание на глобалниот пазар.

Претпријатијата денес ја користат електронската трговија многу агресивно и за различни видови активности, како на пример: рекламирање, продажба, деловни трансакции, е–пошта и слично. Таа е нов бран на трансакциониот бизнис. Е-трговијата опфаќа различни начини на користење на Интернетот, како на пример:

 • Е-таилинг;
 • Електронска размена на податоци (Елецтрониц дата интерцханге-ЕДИ);
 • Е-пошта и компјутерски факс;
 • Купување и продавање;
 • Обезбедување сигурност на трансакациони податоци.

Ако се има предвид структурата на претпријатијата во економијата на Македонија, а посебно учеството на малите претпријатија во истата (98%), значењето на Е-бизнисот се зголемува повеќекратно. Малите претпријатија кои применуваат Е-трговија покажуваат предности, како на пример:

 • Способност да се конкурираат со другите компании;
 • Креирање можности за различни луѓе да започнат со бизнис;
 • Погоден и лесен начин на извршување на бизнис трансакциите (нема ограничување во поглед на точното работно време, отворен е 24 часа дневно, 7 дена неделно);
 • Поефтин начин да се конкурира со големите компании;
 • Повисоки приходи за малите бизниси кои го користат Интернетот и др.

Развојните планови и императивот секогаш да остане во тренд со најсовремените тендеции во образованието од областа на економијата и бизнисот го водат Економскиот факултет во Скопје кон воведување на нова студиска програма на додипломските студии по Е-бизнис. Со оглед дека Е-бизнисот во образованието се јавува во последните години, како и фактот дека главно е развиен во земјите со високо ниво на примена на информациските технологии, формирањето на новата студиска програма се изврши со соработка со Fontys University, Ајндховен, Холандија.


Цели


По дипломирањето на Департмантот по е-бизнис студентите треба да се способни да:

 • Развијат интернет маркетинг и комуникациски план и да ги идентификуваат и имплементираат е-бизнис аспектите низ тимска работа на проекти
 • Да идентификуваат, критички дискутираат, комбинираат и развијат план како соодветни ИКТ и интернет технологии можат да бидат користени од страна на компаниите за да ја подржат имплементацијата на е-бизнис
 • Да идентификуваат, мапираат, анализираат и презентираат подобрени процеси и активности на компанијата со цел да ја подготват за имплементација на е-бизнис.
 • Разбира и користи комплексни софтверски алатки (Enterprise Resource Planning, Project Management, Content Management) имплементирани во претпријатија и да ги презентира од теоретски и практичен аспект

Понатамошни студии


Последипломски студии.
Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
ECN 110 Основи на економијата 6+0 8,00 Таки Фити; Владимир Филиповски; Предраг Трпески
ACC 110 Основи на сметководството 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска; Љубиша Јаневски
MST 110 Математика за економисти 4+2 8,00 Гордана Билбиловска; Игор Ивановски
EBU 110 Основи на e-бизнис 4+2 8,00 Сашо Јосимовски

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MST 120 Статистика за бизнис и економија 4+2 8,00 Калина Треневска Благоева
MGT 110 Основи на менаџмент 6+0 8,00 Кирил Постолов; Стојан Дебарлиев

Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 210 Основи на дигиталната економија 4+2 8,00 Калина Треневска Благоева
MGT 220 Финансиски менаџмент 6+0 8,00 Сашо Арсов
MGT 210 Основи на менаџмент 6+0 8,00 Леонид Наков

Семестар   4
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 220 Интернет маркетинг 4+2 8,00 Димитар Јовевски
EBU 230 Информациони технологии 4+2 8,00 Сашо Јосимовски

Семестар   5
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
ACC 210 Финансиско сметководство 4+2 8,00 Љубиша Јаневски
EBU 310 Организација на податоци во претпријатие 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
EBU 340 Менаџмент на е-бизнис 4+2 8,00 Вера Наумовска

Семестар   6
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 330 Планирање и развој на веб 4+2 8,00 Мартин Михајлов
EBU 320 Бизнис логистика 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска

Семестар   7
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 410 ЕРП системи 4+2 8,00 Калина Треневска Благоева
EBU 420 Е-менаџмент на односи со потрошувачите 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска

Семестар   8
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
EBU 430 Системска анализа на е-бизнис 4+2 8,00 Мијалче Санта

Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
INT 340 Надворешна трговија 6+0 8,00 Ирена Кикеркова
MKT 210 Основи на маркетинг 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
ECN 220 Микроекономија 6+0 8,00 Даниела Мамучевска
ECN 340 Регионална економија 6+0 8,00 Наталија Николовска
ECN 320 Економски развој 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 310 Економија на инвестиции 6+0 8,00 Методија Несторовски
ECN 420 Економија на јавниот сектор 6+0 8,00 Љубомир Кекеновски
ECN 360 Аграрна политика 4+0 8,00 Сашо Ќосев
MGT 350 Производен менаџмент 4+2 8,00 Кирил Постолов
MGT 120 Деловна етика 4+2 8,00 Леонид Наков
FIN 410 Банкарски менаџмент 4+2 8,00 Горан Петревски
MKT 310 Маркетинг менаџмент 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MGT 310 Стратегиски менаџмент 6+0 8,00 Љубомир Дракулевски
MKT 220 Однесување на потрошувачите 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
INT 110 Трговско право 4+2 8,00 Горан Коевски
FIN 210 Финансиски пазари и институции 6+0 8,00 Михаил Петковски
ACC 420 Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации 4+2 8,00 Зоран Миновски
FIN 310 Меѓународни финансии 4+2 8,00 Михаил Петковски
ECN 230 Политика на социјален развој 6+0 8,00 Ристо Христов
ECN 380 Индустриска политика 6+0 8,00 Љубомир Кекеновски
ECN 440 Економетрија 6+0 8,00 Весна Буцевска
ECN 390 Општествено богатство и национални сметки 4+2 8,00 Билјана Ташевска
MKT 320 Промоција 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MKT 420 Меѓународен маркетинг 6+0 8,00 Татјана Мирчевска-Петковска
MGT 420 Теорија на организација 6+0 8,00 Кирил Постолов
MGT 430 Деловно комуницирање 4+2 8,00 Благоја Ѓорѓијовски
MGT 410 Наука за менаџментот 4+2 8,00 Благородна Тодосиоска; Виолета Цветкоска
MKT 340 Управување со производот 4+2 8,00 Ежени Брзовска
MGT 320 Менаџмент информациони системи 6+0 8,00 Никола Левков
INT 310 Европски економски интеграции 6+0 8,00 Љубица Костовска
MST 230 Анализа на временски серии 4+2 8,00 Марија Трпкова - Несторовска
MST 240 Демографија 4+2 8,00 Марија Трпкова - Несторовска
MKT 440 Директен маркетинг 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
ACC 330 Корпоративно финансиско известување 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ECN 210 Макроекономија 6+0 8,00 Трајко Славески
INT 220 Меѓународни организации и интеграции 4+2 8,00 Елена Макревска Дисоска
INT 410 Меѓународни трговски трансакции 6+0 8,00 Катерина Тошевска – Трпчевска
MKT 250 Методи на продажба 4+2 8,00 Димитар Јовевски
ACC 460 Сметководство на јавен сектор 4+2 8,00 Зоран Миновски
INT 430 Фискален и монетарен систем на ЕУ 6+0 8,00 Ѓорѓи Гоцков
EBU 350 Е-бизнис-дистрибутивни канали 4+2 8,00 Лидија Пулевска Ивановска
MST 320 Квантитативни методи во финансии 4+2 8,00 Драган Тевдовски
FIN 330 Лични финансии 4+2 8,00 Кирил Јовановски
MST 321 Статистичка контрола на квалитет 4+2 8,00 Весна Буцевска
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
FIN 220 Монетарна економија 4+2 8,00 Горан Петревски
MKT 410 Маркетинг истражување 4+2 8,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска
MGT 370 Проектен менаџмент 6+0 8,00 Сашо Арсов
ECN 130 Социологија 6+0 8,00 Ристо Христов
ECN 350 Развој на економската мисла 6+0 8,00 Борче Треновски
ECN 240 Економика на Македонија 6+0 8,00 Пеце Недановски
ECN 260 Економија на работната сила 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 391 Политика на технолошки развој 6+0 8,00 Гоце Петрески
ECN 370 Девизна политика 6+0 8,00 Наталија Николовска
MGT 240 Менаџмент на човечки ресурси 4+2 8,00 Љупчо Ефтимов
MGT 260 Теорија на одлучување 4+2 8,00 Благоја Ѓорѓијовски
MGT 340(e-biz) Инвестиционен менаџмент 6+0 8,00 Методија Несторовски
ACC 440 Анализа на финансиски извештаи 4+2 8,00 Зоран Миновски
MGT 360 Меѓународен менаџмент 4+2 8,00 Љубомир Дракулевски
MGT 330 Деловно планирање 6+0 8,00 Стојан Дебарлиев
MKT 230 Економика на внатрешна трговија 4+2 8,00 Ежени Брзовска
MKT 240 Маркетинг на трговски претпријатија 4+2 8,00 Анита Циунова-Шулеска
MKT 350 Маркетинг на услужни дејности 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
MKT 430 Стратегиски маркетинг 4+2 8,00 Снежана Ристевска-Јовановска
MST 235 Математички методи 4+2 8,00 Вера Наумовска
MGT 130 Организациско однесување 4+2 8,00 Љубомир Дракулевски; Александра Јанеска-Илиев
ACC 320 Ревизија 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска
ACC 340 Сметководствени информациони системи 4+2 8,00 Љубиша Јаневски
FIN 230 Јавни финансии 4+2 8,00 Михаил Петковски
ACC 430 Интерна ревизија 4+2 8,00 Зорица Божиновска - Лазаревска
FIN 320 Банкарство 4+2 8,00 Ѓорѓи Гоцков
MST 310 Осигурување 4+2 8,00 Игор Ивановски
MGT 230 Менаџмент на мал бизнис 6+0 8,00 Александра Јанеска-Илиев
MGT 450 Претприемништво 4+0 8,00 Таки Фити
ECN 330 Економско планирање 6+0 8,00 Сашо Ќосев
ECN 410 Државна регулација 6+0 8,00 Трајко Славески
INT 210 Меѓународна економија 6+0 8,00 Ирена Кикеркова
MST 210 Економска статистика 4+2 8,00 Гордана Билбиловска
FIN 420 Хартии од вредност и портфолио менаџмент 6+0 8,00 Владимир Филиповски
MKT 330 Маркетинг политика на цени 4+2 8,00 Даниела Мамучевска
INT 320 Единствен пазар на ЕУ 6+0 8,00 Елена Макревска Дисоска
ECN 120 Вовед во економија на животната средина 6+0 8,00 Пеце Недановски
ECN 430 Економски системи и глобализација 6+0 8,00 Љубица Костовска
MGT 250 Корпоративно управување 4+0 8,00 Љубомир Дракулевски
ACC 410 Меѓународно финансиско известување 4+2 8,00 Зоран Миновски
INT 330 Мултилатерален трговски систем 6+0 8,00 Катерина Тошевска – Трпчевска
INT 420 Мултилатерална трговска регулатива 6+0 8,00 Весна Пендовска
MKT 450 Односи со јавноста 4+2 8,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска
MGT 460 Менаџмент на перформанси 4+2 8,00 Љупчо Ефтимов
ACC 450 Сметководство на банки и други финансиски институции 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ACC 220 Сметководство на трошоци 4+2 8,00 Марина Трпеска
ACC 230 Сметководствени контролни системи 4+2 8,00 Атанаско Атанасовски
ACC 470 Стратегиско сметководство на менаџментот 4+2 8,00 Зоран Миновски
ECN 250 Управување со системи 6+0 8,00 Предраг Трпески
ACC 310 Управувачко сметководство 4+2 8,00 Марина Трпеска
MST 420 Финансиска економетрија 4+2 8,00 Весна Буцевска
MST 430 Финансиска математика 4+2 8,00 Игор Ивановски
EBU 360 Е-бизнис иновации 4+2 8,00 Мијалче Санта
EBU 440 Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 4+2 8,00 Сашо Јосимовски
MGT 470 Меѓународен финансиски менаџмент 4+2 8,00 Сашо Арсов
MGT 440 Менаџмент на промени 4+2 8,00 Леонид Наков
FIN 340 Небанкарски финансиски институции 4+2 8,00 Елена Наумовска
INT 230 Теорија на надворешна трговија 4+2 8,00 Љубица Костовска
MGT 380 Менаџмент на ризик 4+2 8,00 Александар Наумоски
FIN 430 Локални финансии 4+2 8,00 Сузана Макрешанска Младеновска