Студиски програми

Економија на работната сила


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ECN 260 Е-бизнис 6+0 8,00
Предавачи
Гоце Петрески

Опис

Економијата на труд е подрачје што станува клучна компонента на јадрото на аналитичката економија. Ефикасноста на трудот како ресурс во поширока смисла директно ја детерминира продуктивноста и конкурентноста на одделните индустрии или на националните економии на меѓународните пазари. Невработеноста станува еден од централните економски и социјални проблеми на соврeмените економии. Курсот по економија на трудот е заснован на апликација на стандардната економска анализа. Економијата на труд е подрачје на економијата што ги изучува организацијата, функционирањето и резултатите на пазарот на трудот, одлуките на потенцијалните и сегашните учесници на пазарот на труд и јазните мерки што се однесуваат на вработеноста и плаќањето на ресурсите на труд.

Содржина

 • Државата и пазарот на работната сила
 • Население и економија на работната сила
 • Вработеноста и невработеноста
 • Теории на платите
 • Квалитетот на работната сила:инвестирањето во човечкиот капитал
 • Платите и алокацијата на работната сила
 • Теории на невработеноста
 • Дискриминацијата на пазарот на работната сила
 • Пазарот на работна сила
 • Синдикатите и пазарот на работнатата сила
 • Политики за решавање на невработеноста
 • Пазарот на работната сила во Република Македонијa
 • Националниот доход, продуктивноста и трудот на работната сила

Литература

 • George J. Borjas, Labor Economics, Mc Graw-Hill Companies, 2007, ISBN-13: 9780073402826
 • Cahuc, Pierre, and Andre Zilberberg. Labor Economics. Cambridge, Massachusetts and London: MIT Press, 2004. ISBN: 026203316X.
 • Ronald Ehrenberg and Robert Smith (ES), Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 9th ed., 2006.
 • Работни материјали, презентации, емпириски студии и студии на случаи
 • Економија на трудот, учебник во финална верзија за печатење

Цели

 • анализираат актуелната состојба на пазарот на рaботна сила во Република Македонија
 • разгледаат детерминантите на трудот, населението и алокацијата на времето;
 • совладаат концептите на инвестиции во човечки капитал;
 • разберат детерминантите на побарувачката за труд- кусорочна при различни пазарни структури (состојби на конкурентност);
 • овладаат доминантните концепти на фукнкционирањето на пазарот на труд- конкурентни структури, врамнотежување.
 • разберат импликациите од синдикалното организирање врз пазарот на труд и ефикасноста;
 • разберат детерминантите на понудата на труд, индивидуална, секторска и агрегатна;
 • разберат принципите на регулација на пазарот на труд, државата, законодавството и регулацијата;
 • усвoјат аналитичката рамка на економијата на трудот и одредниците како дисциплина, одделните пристапи и практичните економски и социјални импликации;
 • овладаат доминантните теоретски пристапи во објаснувањето на невработеноста.
 • совладаат концептуалните рамки на одделните пристапи и политики на вработеноста и политиките за решавање на проблемот на невработеноста; импликациите од одделните политики на кус и долг рок;
 • разберат агрегатните аспекти на побарувачката, платите и инфлацијата ;