Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
УКИМ Монетарна економија, финансии и банкарство 175 2,00
Предавачи