Студиски програми

Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ER 503058 Економски развој и меѓународни финансии 40 7,00
Предавачи
Наталија Николовска

Опис

Предметот треба да ги запознае студентите со улогата и влијанието на меѓународните финансиски и трговски институции врз економскиот развој и процесот на глобализацијата

Содржина

 • Меѓународни трговски институции и економскиот развој
 • Развојна компонента на политиката на државите во меѓународната трговска размена
 • Меѓународни финансиски и кредитни институции и економскиот развој

Литература

 • Bliss, C.: Trade and Development, in Handbook of Development Economics, Vol. II, 1989
 • Hague, I.: International Competitiveness: the State and the Market, 1994
 • Bhagwati, Shrinisasan: “Export Promoting Trade Strategies - Issues and Evidences”, Development Policy Issues Series, 1986

Цели

 • Ја објаснат улогата на регионалните интеграции во глобалните економски текови (трговски и финансиски)
 • Ја разберат новата парадигма на глобалната економија во политекономскиот контекст на законити процеси и промени кои креираат нов поредок
 • Го објаснат на влијанието на глобалните стратегии на економскиот развој во земјите во развој
 • Ja разбeрат на улогата на наднационалните институции – ММФ, СБ, СТО – во создавањето на економската глоблизација
 • Ги разберат транснационалните компании и менувањето на нормалниот курс на бизнисот општо и посебно во земјите во развој