Студиски програми

Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ER 503054 Економски развој и меѓународни финансии 1 40 7,00
Предавачи
Владимир Филиповски

Опис

Предметот треба да ги запознае студентите со растечкиот тренд на глобализацијата на националните финансиски пазари

Содржина

 • Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал
 • Основи на меѓународните финансиски инвестиции
 • Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните финансиски инвестиции
 • Меѓународно банкарство и структурните промени во клучните национални банкарски системи
 • Евровалути и европазари – Off-Shore меѓународен банкарски систем
 • Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал
 • Република Македонија и меѓународните пазари на капитал

Литература

 • Krugman, Paul and Maurice Obstfeld: International Economics, sixth edition, Addison-Wesley, London, 2003
 • Пол Кругман и Морис Обстфелд: Меѓународна економија (преведено од англиски), петто издание, Скопје, 2001

Цели

 • Ја анализираат сегашната позиција на Република Македонија во рамки на меѓународниот финансиски систем, како и да се согледаат ризиците и придобивките што би произлегувале од нејзиното либерализирање на капиталната сметка на билансот на плаќањата
 • Ги проучат проблемите на регулација и супервизија на таканаречените offshore финансиски институции, како и да стекнат познавања за главните финансиски инструменти кои се употребуваат на меѓународниот пазар на капитал
 • Ги проучат прашањето на оптималната динамика на либерализација на меѓународните текови на капиталот, особено кај земјите во развој
 • Се запознаат студентите со степенот на меѓународна интегрираност на националните пазари на капитал, како и со импликациите што меѓународната портфолио диверзификација ги има врз благосостојбата на светската економија