Студиски програми

Меѓународниот бизнис и економскиот развој


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ER 503056 Економски развој и меѓународни финансии 40 7,00
Предавачи
Бобек Шуклев

Опис

Овој предмет ја опфаќа проблематиката на меѓународниот бизнис, предусловите за вклучување во меѓународниот бизнис, остварување на економскиот развој во меѓународниот бизнис и влијанието на меѓународниот бизнис врз трендовите во националната економија

Содржина

  • Природата на меѓународниот бизнис
  • Транснационалните корпорации, меѓународниот бизнис и економскиот развој
  • Странските директни инвестиции како основна форма на меѓународнииот бизнис
  • Европското бизнис окружување
  • Македонската економија и меѓународниот бизнис

Литература

  • Шуклев, Бобек и Љубомир Дракулевски: Стратегиски менаџмент, второ издание, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, 2001
  • Griffin, W.R. and W. M. Pustay: International Business - A Managerial Perspective, third edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002
  • Hill, C.W.L.: International Business - Competing in the Global Marketplace, Irwin McGraw-Hill, New York, 2001

Цели

  • Намерата на наставата по овој курс е студентите да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со меѓународниот бизнис и развојот. Целта е да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис и да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари, со посебен осврт на бизнисот во Европа.