Студиски програми

Современи тенденции во светското стопанство


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EUS 511 Европски студии 40 7,00
Предавачи
Ирена Кикеркова