Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
PSM UKIM Управување во јавниот сектор 40 2,00
Предавачи