Студиски програми

Економија на јавниот избор


Шифра Студиска програма Часови Кредити
PSM 513 Управување во јавниот сектор 40 7,00
Предавачи
Трајко Славески

Опис

Теоретско - методолошки аспекти на јавниот избор; настанување и развој на теоријата на јавниот избор; понудата и побарувачката на јавните добра; јавниот избор и јавните финансии; акценти на фискалниот систем и фискалната политика; управување со јавниот долг; односи меѓу централната и локалната власт.

Содржина

 • Фискални односи меѓу централната и локалната власт.

Литература

 • Stiglitz, Joseph, Economics of the Public Sector, New York: W.W. Norton, 2000. стр. 89-112; 146-197.
 • Атанасовски Живко, Јавни финансии, Економски факултет Скопје, 2004. (Глави: IV (страни: 212-258), V, VI, VII, VIII, IX).
 • ПрокопијевиÊ М., Конституционална економија, Београд, Епресс, 2000. (Одбрани делови)
 • Inge, Kaul, Marc Stern, Isabelle Grunberg, Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Business & Economics, 1999, стр. 1-65; 126-190.
 • Mueller, Dennis C., Public Choise, Cambridge University Press, 2003, стр. 9-61.
 • Петак З., Јавни добра и политичко одлучивање, Факултет политичких знаности Загреб, 2001. (Одбрани делови)

Цели

 • ги анализираат аспектите на управувањето со фискалната политика и фискалниот систем.
 • се фокусираат на економијата на оданочувањето, буџетот и фискалниот процес;
 • вршат анализа на различни аспекти на теоријата на јавниот избор;
 • ги идентификуваат принципите на донесувањето одлуки во јавниот сектор;
 • го продлабочат знаењето за теоретско- методолошките аспекти на теоријата на јавниот избор;