Студиски програми

Човечките ресурси во јавниот сектор


Шифра Студиска програма Часови Кредити
PSM 516 Управување во јавниот сектор 40 7,00
Предавачи
Гоце Петрески

Опис

Еволуирање и тенденциско инклинирање на централното тело на економијата на труд кон специфичностите на одделните сегменти на националната економија; карактеристиките на функционирањето на пазарите на труд и улогата на јавниот сектор; човечкиот капитал, вработеноста и платите во јавниот сектор и неговата интеракција со остатокот на економијата; компаративни меѓународни искуства.

 

Содржина

 

 • Понудата, побарувачката и одлуката за работа;
 • Платите, трошоците и ефикасноста;
 • Ригидноста на пазарите на труд и влијанието на синдикатите;
 • Политиките на пазарот на труд;
 • Компаративни меѓународни искуства.
 • Вработеноста во јавниот сектор и рамнотежата на пазарот на труд;
 • Развој на човечкиот капитал;
 • Теориски објаснувања на вработеноста и невработеноста- специфичности на јавниот сектор;
 • Теории и модели на човечки капитал;
 • Јавниот сектор и пазарите на труд;
 • Актуелни тенденции на пазарите на труд;
 • Инвестирањето во човечкиот капитал - облици, карактеристики;

 

Литература

 

 • Berman, Ewan, James Bowman, Johnatan West, Montgomery Van Wart; Human Resources Management in Public Sector, SAGE Publishers Inc., London, 2001
 • Handbook of Public Personell Administartion, Marcell Denker Inc. A.G. 1995. (Глави V, VI)
 • Kearney, Richard, David Carnevale, Labor Relations in Public Sector, 2000, стр. 45 -113.
 • Ehrenberg, Ronald G. and Robert S. Smith, Modern Labour Economics –Theory and Policy, Addison and Wesley, 7th.eddition, 1999.
 • Узунов, Никола, ×овековиот развој како нова тема во развојната економија, Зборник: Економскиот развој на Република Македонија- перспективи, проблеми, дилеми, Економски факултет, Скопје, 1998.

 

Цели

 

 • се стекнат со знаење за променетата улога на човечките ресурси во современи услови;
 • ги разбираат новите концептуални механизми кон човечкиот капитал;
 • го разберат создавањето и употребата на човечкиот капитал во јавниот сектор;
 • се фокусираат на интеракциите на пазарите на труд (платите, продуктивноста, ефикасноста, промоцијата и интерниот пазар на труд).