Студиски програми

Управување во јавните претпријатија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
PSM 520 Управување во јавниот сектор 40 7,00
Предавачи
Љубомир Кекеновски

Генеза, концпет и дефиниција на јавното претријатие; класификација на јавните претријатија; јавна и претриемничка димензија кај јавните претријатија; концпет на јавните претпријатија во различни социо-економкси системи; ефикасност на јавните претпријатија vs. приватните; методи за подобрување на ефикасноста; односите на јавните претријатија со државата-контрола и одговорност; начини и модели за управување со јавните претријатија.

 

Содржина на предметот

 • Генеза, концпет и дефиниција на јавното претријатие.
 • Класификација на јавните претријатија.
 • Јавна и претриемничка димензија кај јавните претријатија.
 • Концпет на јавните претпријатија во различни социо-економкси системи.
 • Ефикасност на јавните претпријатија версус приватните.
 • Методи за  подобрување на ефикасноста.
 • Односите на јавните претријатија со  државата-контрола и одговорност.
 • Начини и модели за управување со јавните претријатија.

 

Литература

 • Ekonomija na javniot sektor Kekenovski D-r Qubomir. Javniot sektor vo razvienite pazarni ekonomii.
 • Kekenovski d-r Ljubomir; Seeking the personalities  of the public sector An Enquiry into the Concept, Definition and Classification of the Public enterprises. Praxy Fernandes and Pavle Sicherl;  Bizageut A. Le secteur Public et les privatisations, Paris, 198

 

Цели на наставата

Цели на наставата - очекувани резултати од наставата и знаења со кои ќе се стекнат идните магистрирани студенти. Тие треба да бидат способни да:

 • се стекнуваат знаења за основите, организацијата и функционирањето на јавната администрација во ЕУ и Република Македонија;
 • се запознаат со принципите на организирање и функционирање на јавната администрација;
 • ги разбираат потребата и насоките на реформата на јавната администрација во Република Македонија;
 • стекнуваат знаења за основите и практикувањето на јавната одговорност и со механизмите на конрола и санкционирање на јавната одговорност во ЕУ и Република Македонија.