Студиски програми

Анализа на временски серии


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
STM 510 Статистички методи за бизнис и економија 1 40 7,00
Предавачи
Марија Трпкова - Несторовска