Студиски програми

Интернет маркетинг апликации и алатки


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 530 Е-бизнис менаџмент 125 7,00
Предавачи
Анита Циунова-Шулеска

Опис

Овој предмет на последипломските по Е-Бизнис менаџмент  ја разгледува и опфаќа теоријата и праксата на маркетинг комуникациите и интернет маркетингот. Предметот има за цел да го разгледа новиот макретинг микс, кој се применува во интернет окружувањето  и влијае на традиционалните маркетинг функции како производ, цена, дистрибуција, промоција. Исто така студентите ќе се стекнат со искуство на стратегија на веб страни и модели, интернет огласување и Е-Бизнис планирање.

 

Содржина

 

Поим и основи на интернет маркетинг, традиционални маркетинг комуникациски активности, е-маркетинг стратегија, еволуција на е-маркетинг миксот, е-маркетинг комуникација со потрошувачи и клиенти, е-маркетинг алатки за огласување и следење на интернет маркетинг кампањи.

 

Литература

 

Задолжителна литература

  • David W. Schumann Esther Thorson     Internet Advertising Theory and Research,, LEA London, 2007
  • Jennifer, G & Gradiva, C , Search Engine Optimization (2 ed), Wiley Publishing, Inc, 2009
  • Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Bergh, Marketing Communications  (3rd ed) Prentice Hall, 2010
  • Kenneth E.Clow, Donald E.Baack, Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications (4th ed), Prentice Hall, 2010

Дополнителна литература

  • Google AdWords Tracker
  • Google online challenge manual
  • Facebook advertising  manual
  • http://www.google.com/onlinechallenge/
  • http://digitalenterprise.org/models/models.html

 

Цели

 

По завршувањето на овој предмет студентите ќе можат и ќе имаат познавање како самите да креираат комплетна интернет маркетинг кампања во виртуелниот простор. Ќе се стекнат со искуство за огласување на социјани мрежи, google AdWords, оптимализирање на веб страни, како и користење на аналитика, извештаи за следење на интернет огласувањето.