Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MO UKIM Менаџмент во осигурувањето 40 2,00
Предавачи