Студиски програми

Менаџмент


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MO 501 Менаџмент во осигурувањето 2 40 7,00
Предавачи
Леонид Наков

Опис

За менаџментот воопшто, процес на донесување одлуки и улогата на менаџментот, менаџмент на промени во претпријатијата, кризен менаџмент, карактеристики на менаџерите

Содржина

 • Нивоа на одлучување
 • Концепции на менаџментот во САД и Јапонија - специфичности и разлики
 • Кризен менаџмент
 • Институционалната структура и менаџментот во развиените земји со пазарно стопанство
 • Положбата на менаџерите
 • Карактеристики на менаџерите
 • Кариера на менаџерите
 • Процесот на трансформација на претпријатието и улогата на менаџментот
 • Менаџмент на промени во претпријатието
 • За менаџментот воопшто
 • Менаџментот на планот на меѓучовечките односи
 • Процесот на донесувње на одлуки и улогата на менаџментот
 • Системи на менаџмент во претпријатието

Литература

 • Јојиќ, Радојица: Теорија и пракса организације и руковоџења, Веселин Маслеша, Сарајево, 1987
 • Група автори: Организацијска теорија, Информатор, Загреб, 1991
 • Oldcorn, R.: Менаџмент, Светлост, Сарајево, 1990
 • H., Weihrich and H. Konntz: Менаџмент, Мате, Загреб, 1994
 • Сикавица, Пере и Мијо Новак: Пословна организација, треќе, измењено и допуњено издање, Информатор, Загреб, 1999
 • Шуклев, Бобек: Менаџмент, четврто издание, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, 2004
 • Stewart, Kim A.: Fundamentals of Management, Irwin, Boston, 1992

Цели

 • да го осознаат процесот на донесување одлуки на различни нивоа во претпријатието
 • да стекнат попродлабочени знаења за функционирањето на различните системи на менаџмент во претпријатието
 • да ја осознаат улогата на менаџментот во процесот на управување и раководење со претпријатието
 • да ги совладаат разните методи и техники на дејствување на менаџерите во соодветни специфични состојби и функционирање на претпријатието (кризен менаџмент, менаџмент на промени, влијанието на т.н. меки варијабли на ефикасноста на функционирање на претпријатието
 • управувањето со нив: конфликти, стресни состојби, организациска култура, кариера, и слично)