Студиски програми

Финансиски и фискален систем


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MO 506 Менаџмент во осигурувањето 40 7,00
Предавачи
Михаил Петковски