Студиски програми

Финансиска и актуарска математика


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MO 504 Менаџмент во осигурувањето 2 40 7,00
Предавачи
Игор Ивановски