Студиски програми

Анализа на финансиските извештаи во осигурителните компании


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MO 508 Менаџмент во осигурувањето 40 7,00
Предавачи
Атанаско Атанасовски