Студиски програми

Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии)


Структура на предметите:

  • Шест задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање
  • Шест изборни предмети од листата на Економски факултет - Скопје
  • Два изборни предмета од листата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 8 (осум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус 2 (два) предмета од листата на УКИМ.

Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во третиот (зимски) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.

Во четвртиот (летен) семестар, студентите бираат 1 (еден) изборен предмет од листата на УКИМ.

Студиите се завршени со освоени најмалку 120 кредити според ЕКТС.

Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 220 Финансиски менаџмент 40 8,00 Сашо Арсов
FIN 210 Финансиски пазари и институции 40 8,00 Михаил Петковски

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
FIN 230 Јавни финансии I 40 8,00 Михаил Петковски
FIN 220 Монетарна економија 40 8,00 Горан Петревски

Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
FIN 310 Меѓународни финансии I 40 8,00 Михаил Петковски

Семестар   4
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB Магистерски труд 200 16,00
FIN 320 Банкарство 40 8,00 Ѓорѓи Гоцков

Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 515 Банки и банкарски системи 40 7,00 Елена Наумовска
MFB 518 Финансии на корпорации 40 7,00 Сашо Арсов
MFB 519 Инвестиционен менаџмент 40 7,00 Методија Несторовски
MFB 512 Современи монетарни концепции 40 7,00 Михаил Петковски
MFB 5193 Портфолио менаџмент 40 7,00 Владимир Филиповски
MFB 511 Јавни финансии II 40 7,00 Михаил Петковски
MFB 514 Меѓународни финансии II 40 7,00 Горан Петревски
MFB 5191 Монетарна и фискална политика во ЕУ 40 7,00 Ѓорѓи Гоцков
MFB UKIM Изборен предмет од Листа на УКИМ 40 8,00
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 516 Финансиски пазари 40 7,00 Михаил Петковски
MFB 517 Монетарна анализа 40 7,00 Ѓорѓи Гоцков
MFB 513 Монетарен систем и политика 40 7,00 Кирил Јовановски
MFB 5192 Управување со ризиците во финансиските институции 40 7,00 Горан Петревски
MFB UKIM Изборен предмет од Листа на УКИМ 40 6,00