Студиски програми

Монетарен систем и политика


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 513 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Кирил Јовановски