Студиски програми

Меѓународни финансии I


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 310 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 3 40 8,00
Предавачи
Михаил Петковски