Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB UKIM Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 8,00
Предавачи